Geschil tussen Kok en De Vries over bevriezen uitkering

DEN HAAG, 31 MAART. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vindt dat de uitkeringen, inclusief de AOW, volgend jaar moeten worden bevroren. Dit voorstel heeft hij vandaag in het kabinet op tafel gelegd.

De CDA-minister wijst daarmee de suggestie af van minister Kok (financiën) om de uitkeringen en het minimumloon volgend jaar wel te verhogen, met 0,5 procent, en daarover in de zomer een definitieve beslissing te nemen. De Vries wil wel het koopkrachtverlies dat zich door de bevriezing voordoet, volledig repareren.

Het CDA kwam eerder dit jaar in problemen doordat het in zijn verkiezingsprogramma uitging van een bevriezing van de uitkeringen in de komende vier jaar. Deze aankondiging leidde tot forse protesten van de ouderenbonden. Later kondigde lijsttrekker Brinkman daarom compenserende maatregelen voor AOW'ers aan.

Minister De Vries vindt een bevriezing van de uitkeringen nodig voor “een solide uitvoering” van de bezuinigingen en met het oog op de werkgelegenheid. Voor de sociale zekerheid wordt in 1994 en 1995 respectievelijk 1,5 en 1,3 miljard meer uitgegeven dan geraamd. Kok heeft er bij De Vries op aangedrongen deze overschrijdingen te compenseren.

De Vries wijst erop dat de bevriezing van de uitkeringen “spoort” met de nullijn voor de lonen die het kabinet in nieuwe CAO's nastreeft. De minister noemt zijn voorstel “sociaal aanvaardbaar”, omdat de bezuinigingen zo over een zo groot mogelijke groep worden verdeeld. Volgens De Vries komt zijn voorstel voor de inkomens netto op hetzelfde neer als wat Kok wil.

Er is financiële ruimte om het koopkrachtverlies volledig te compenseren, aldus de minister, dank zij de twee miljard gulden aan lastenverlichting waartoe het kabinet eerder heeft besloten en die onder meer bestaat uit een verlaging van de inkomstenbelasting.

Koppelen zou volgens De Vries tot een verhoging met 1,1 procent van de uitkeringen leiden en niet tot de door Kok becijferde 0,5 procent. De minister wijst in zijn voorstel op de prognoses van het Centraal Planbureau dat de lonen volgend jaar gemiddeld met 1,5 procent zullen stijgen.

Omdat bij koppeling de uitkeringen de gemiddelde loonontwikkeling met enige vertraging volgen, komt het koppelingspercentage uit op 1,1 procent, aldus De Vries.