Zeeland blijft streven naar tunnelverbinding

MIDDELBURG, 30 MAART. De provincie Zeeland zet haar pogingen de Westerschelde Oeververbinding uit te voeren voort. De haalbaarheid van de bouw van de tunnel onder de Westerschelde werd deze week verder op losse schroeven gezet door een besluit van de Kroon.

De Kroon bepaalde dat het provinciebestuur van Zeeland ten onrechte de gemeente Borsele gedwongen heeft mee te werken aan planologische inpassing van de WOV. Het rechtscollege heeft zich daarbij met name laten leiden door de financiële onderbouwing van het project, die toen de zaak diende, nog erg vaag was.

De tunnel is gepland tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk (gemeente Borsele). Borsele heeft zich vanaf het begin verzet tegen het gekozen tracé. De gemeente vreest onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid van enkele dorpen. Daarbij is de gemeente van mening dat het provinciebestuur nooit heeft willen luisteren naar de bezwaren.

Over de financiering van de verbinding is inmiddels meer zekerheid. Zo heeft het rijk kort geleden toegezegd de jaarlijkse bijdrage te verhogen van 41,1 naar 54 miljoen. In overleg met de bouwers zijn de kosten voor de bouw van de tunnel met enkele honderden miljoenen guldens teruggebracht tot ongeveer 1,2 miljard.

De Zeeuwse gedeputeerde J.I. Hennekeij put hoop uit het feit dat Borsele opnieuw kan worden gedwongen medewerking te verlenen aan het project. Via de nieuwe NIMBY-wet kunnen hogere overheden het bestemmingsplan van lagere overheden veranderen. Tegen deze aanwijzing kan geen apart beroep meer worden ingesteld.

Niet bekend