Het Einde der Politieke Problemen

De wederkomst van Jezus Christus zal een einde maken aan alle politieke problemen, zei RPF-dominee W. Rietkerk dit weekeind op een door GroenLinkse christenen georganiseerd symposium. Niemand van de aanwezigen sprak hem tegen. De discussie tussen linkse en rechtse christenen gaat vooral over de mate waarin de mensen voorafgaand aan de wederkomst kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Kwaad - 'bar weinig', vinden GPV en RPF, 'heel veel' zeggen de christen-socialisten in GroenLinks.

Maar het is niettemin de vraag of de wederkomst wel zo snel een einde zal maken aan de politieke problemen.

Want pas duizend jaar na Jezus' terugkeer zal een definitief einde komen aan het politieke geharrewar, zo valt op te maken uit de Openbaring van Johannes, de belangrijkste christelijke bron over het Einde der Tijden. Nadat Christus de Antichrist en de valse profeet zal hebben “geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt” en de heidenen zullen zijn “gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat”, breekt namelijk eerst een Duizendjarig Rijk aan, dat zal worden bestuurd door de uit de dood opgestane christelijke martelaren, “als koningen met Christus”, zo schrijft Johannes. “De overige doden werden niet weder levend voordat de duizend jaren voleindigd waren.”

Deze bestuurders van het Duizendjarige Rijk staan wel degelijk nog politieke problemen te wachten. Ten eerste aan het einde van de duizend jaar, wanneer Satan - die voor duizend jaar in de afgrond werd geworpen, “opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden” - weer zal worden losgelaten. Met Gog en Magog en “de volkeren aan de vier hoeken van de aarde” zal hij losstormen op “de legerplaats der heiligen”, zo voorspelt Johannes. Pas als Christus deze laatste opleving van het Kwaad heeft verslagen, breekt het echte Einde der Tijden aan.

En ten tweede zal de heerschappij van de martelaren niet slechts symbolisch zijn. Over hen zal de dood geen macht meer hebben, aldus Johannes, maar over de overige inwoners van het rijk wel, met alle problemen vandien.

Dat dominee Rietkerk dit Duizendjarige Rijk over het hoofd ziet is begrijpelijk, want deze passages uit de Openbaring hebben altijd meer tot de verbeelding van ketterse christenen gesproken dan tot die van de geestelijkheid. Maar van de GroenLinkse christenen had mogen worden verwacht dat ze gevoeliger zouden zijn voor deze problematiek. Want ook volgens het marxisme zullen in de socialistische maatschappij, die direct na de Revolutie tot stand komt, nog lang niet alle politieke problemen zijn opgelost. De klassenstrijd blijft bestaan tot de communistische maatschappij aanbreekt. Pas dan komt de geschiedenis eindelijk tot stilstand.

    • Hendrik Spiering