OM gaat infiltratie centraal regelen; Politie breekt in bij huizen verdachten

DEN HAAG, 25 MAART. Agenten van de Nederlandse politie breken zeer regelmatig in bij woningen, loodsen en bedrijven van verdachten. Het gaat om inbraken die worden uitgevoerd bij verdachten van ernstige delicten en die dienen om te onderzoeken of een officiële huiszoeking nuttig is.

Ook wordt er ingebroken voor het heimelijk plaatsen van afluisterapparatuur.

Officieren van justitie en politie-rechercheurs bevestigen dat deze illegale methode in alle arrondissementen door de politie wordt toegepast. Ook agenten van het ontbonden IRT-team Noord-Holland / Utrecht (IRT) hebben deze werkwijze herhaaldelijk gehanteerd.

Het inbreken door politie-agenten gebeurt in wat justitie 'de pro-actieve fase van de opsporing' noemt. Het gaat hierbij om handelingen die niet in processen-verbaal worden opgenomen. De controle op inbraken is in handen van de zogeheten CID-officieren van justitie: medewerkers van het openbaar ministerie die in elk arrondissement zijn aangesteld om contacten te onderhouden met de criminele inlichtingendiensten van politiekorpsen. Ook de procureurs-generaal zijn van dergelijke inbraken op de hoogte.

Inbraken bij verdachten worden door officieren van justitie 'inkijkoperaties' genoemd. De politie beschikt over zwarte trainingspakken voor het uitvoeren van deze operaties. Met deze opsporingsmethode wil justitie zich ervan vergewissen dat er bijvoorbeeld belastend materiaal is te vinden in de woning van een verdachte. Als dat zo is, wordt vervolgens bij de rechter-commissaris toestemming gevraagd voor een huiszoeking. Officieren van justitie zeggen zich genoodzaakt te voelen deze methode toe te passen omdat de justitiële spelregels in het Wetboek van Strafvordering gedateerd en te beperkt zijn.

De vijf procureurs-generaal, de hoogste vervolgingsambtenaren van het openbaar ministerie, hebben deze week afgesproken dat de mogelijkheden voor infiltratie door de politie worden verruimd. Om landelijk dezelfde regels te hanteren en de controle te verbeteren, zal het OM een centrale toetsingscommissie instellen waarin officieren van justitie zitten die per geval moeten kijken of een infiltratie-actie geoorloofd is. “De commissie heeft tot taak te zorgen voor een kwalitatief goed en uniform beleid op het gebied van infiltratie. Deze methode is te belangrijk om dat per arrondissement te laten regelen”, zegt de hoofdofficier van justitie in Breda, mr. L.A.J.M. de Wit, die voorzitter wordt van de toetsingscommissie.

De commissie moet onder andere richtlijnen opstellen die uiteindelijk in wetgeving kan worden opgenomen waarin staat onder welke voorwaarden criminele infiltranten van de politie in drugs mogen handelen om het vertrouwen van misdaadorganisaties te winnen. Justitie denkt daarbij vooral aan handel in soft drugs maar in uitzonderingsgevallen zullen infiltranten ook in hard drugs mogen handelen. Het mag bij hard drugs alleen niet gaan om grote partijen maar wel om hoeveelheden van enkele kilo's, zogeheten monsterpartijen, zo is door de PG's afgesproken.

De procureurs-generaal hebben ook bepaald dat justitie zal overgaan tot het oprichten van zogeheten front stores: ondernemingen, zoals transportbedrijven, die worden gebruikt om zaken te doen met criminele organisaties. Volgens justitiële bronnen wordt in ieder geval al in het arrondissement Rotterdam met nepondernemingen gewerkt.

Ook voor het inbreken bij verdachten moeten regels komen, vindt het openbaar ministerie. Die regels zijn temeer nodig nu de Tweede Kamer heeft goedgekeurd dat de politie gebruik mag maken van afluisterapparatuur. Het OM gaat nu bepalen in welke gevallen en hoe er bijvoorbeeld microfoons in telefoontoestellen en dergelijke kunnen worden geplaatst.

    • Marcel Haenen