Kamer verlaagt ziektekosten voor bejaarden

DEN HAAG, 25 MAART. De Tweede Kamer is het gisteravond eens geworden over verlaging van de ziektekostenpremies voor ongeveer 162.000 particulier verzekerde bejaarden met een klein inkomen.

Een meerderheid van de Kamer stemde voor een initiatief-wetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Van Otterloo (PvdA). Als binnenkort de Eerste Kamer daarmee akkoord gaat, zal deze groep verzekerden per 1 juli worden ondergebracht in het ziekenfonds. Daarmee komt een einde aan de onevenredig hoge premies die zij nu betalen. Eerst voelde de CDA-fractie niets voor overheveling naar het ziekenfonds, “omdat daarmee de deur wordt opengezet naar een volksverzekering”, aldus het Tweede-Kamerlid De Jong. Gisteravond, na twee dagen vergaderen over het initiatief-wetsvoorstel, werd een compromis bereikt.

Het onderbrengen van de 162.000 bejaarden in het ziekenfonds kost de fondsen 650 miljoen gulden. Daarvan betalen deze ouderen zelf via premies 52 miljoen gulden. De overige kosten worden betaald doordat de premie voor de volksverzekering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) iets minder verlaagd wordt dan het kabinet had voorgenomen en door verhoging van de solidariteitspremie die particulier verzekerden betalen voor de oververtegenwoordiging van ouderen in het ziekenfonds, de MOOZ-bijdrage.

Onderdeel van het compromis is ook dat AOW'ers binnen maximaal vier jaar geleidelijk de normale ziekenfondspremie gaan betalen. Om koopkrachtverlies te voorkomen gaat ook de AOW-uitkering in stappen iets omhoog, waardoor ook de AOW-premie iets moet stijgen. Volgens CDA en PvdA leidt dat tot een geringe verhoging van de collectieve lastendruk. Ook particulier verzekerde bejaarden profiteren op den duur van de verhoging van de AOW. Voor 1996 worden de maatregelen geëvalueerd.

De PvdA'er Van Otterloo, die na de verkiezingen in mei niet terugkeert in de Kamer omdat hij op een onverkiesbare plaats is gezet, nam zijn initiatief omdat de particulier verzekerden met alleen AOW of met AOW en een klein pensioen een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de ziektekostenpremie. In een aantal gevallen gaat het om 21 procent van het netto-inkomen. Een AOW'er betaalt voor zijn particuliere verzekering soms honderden guldens per maand meer dan een AOW'er in het ziekenfonds.

Alle fracties waren het er al langere tijd over eens dat er iets aan de ongelijke situatie voor bejaarde verzekerden moest worden gedaan. Ook het kabinet was die mening toegedaan en diende daartoe onlangs een voorstel in. Het kabinet was oorspronkelijk voorstander van een premiereductieregeling voor particulier verzekerde bejaarden met een laag inkomen, te betalen door particulier verzekerden met hogere inkomens. Maar omdat dit pas per 1996 geregeld kan worden, zag het kabinet op korte termijn maar één mogelijkheid om de groep van 162.000 AOW'ers tegemoet te komen: hen onderbrengen in het ziekenfonds, zoals Van Otterloo bepleitte.

De voorkeur van de VVD ging uit naar de premiereductieregeling van het kabinet, hoewel die op korte termijn geen soelaas bood voor de groep bejaarden. Het kabinetsvoorstel is inmiddels van tafel. Minister d'Ancona zal in het kabinet het initiatief-wetsvoorstel van Van Otterloo verdedigen.