Kamer schaft fiscaal voordeel kostwinner af

DEN HAAG, 24 MAART. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel van de VVD om het kostwinnersvoordeel in de inkomstenbelasting geleidelijk af te schaffen. In het debat daarover gisteren kwamen de niet-confessionele partijen lijnrecht tegenover de confessionele partijen te staan.

Het initiatief van de Kamerleden De Korte en Van Rey houdt in dat de belastingvrije som, het bedrag waarover iemand met een baan geen belasting hoeft te betalen, voor iedereen gelijk wordt. Dat is nu voor een kostwinner, meestal een getrouwde man wiens vrouw geen baan heeft, tweemaal zo hoog als voor tweeverdieners (respectievelijk 11.850 gulden en 5.925 gulden). Vrouwen met een klein baantje die minder dan 5.925 gulden verdienen, kunnen een deel van hun belastingvrije som overdragen aan hun man (voetoverheveling). De VVD denkt dat een gelijke belastingvrije som en afschaffing van de voetoverheveling vrouwen stimuleert een (volwaardige) betaalde baan te nemen.

CDA, SGP, GPV en RPF beschouwen het VVD-voorstel als een aanval op het klassieke gezin. Het Kamerlid Leerling (RPF) riep de liberalen gisteren op “tot rede” te komen. “Besef dat u met dit voorstel de toch al aangetaste grondslagen van een gezonde samenleving ondermijnt.” Ook CDA'er Vreugdenhil zei dat het voorstel leidt tot “omgekeerde discriminatie van het gezin”: het vormen van een gezin wordt fiscaal onvoordelig. Anders dan de drie kleine confesssionele partijen beriep Vreugdenhil zich niet op de bijbel, maar op het Nederlands recht en internationale verdragen om aan te tonen dat het “gezin als kern van de samenleving” niet “een verouderd lachwekkend idee” is.

In hun voorstel gaan De Korte en Van Rey er van uit dat een verlaging van de belastingvrije som voor kostwinners financieel wordt gecompenseerd wanneer zij kinderen tot twaalf jaar hebben. Dat kan gebeuren in de vorm van een kinderaftrek in de belasting of door een verhoging van de kinderbijslag, waarvan bijvoorbeeld D66 een voorstander is. Verder kiezen ze voor een zeer geleidelijke invoering: het nieuwe fiscale systeem moet gelden voor iedereen die in 1995 of later 18 jaar wordt.

De VVD weet zich gesteund door PvdA, D66 en GroenLinks. Maar deze partijen hechten eraan dat het wetsvoorstel, dat consequenties voor de uitkeringen heeft, niet leidt tot een achteruitgang voor de sociale minima. Volgens berekeningen van het ministerie van sociale zaken dreigen alleenstaande ouders met een uitkering (AAW/WAO, WW of Ziektewet) erop achteruit te gaan als ze kinderen boven de twaalf hebben. Daarom besloot de Kamer gisteren dat er voor deze minima eerst aparte wetgeving moet komen, alvorens over het VVD-voorstel kan worden beslist.