Barendrecht klaagt over de Betuwelijn

ROTTERDAM, 24 MAART. Burgemeester en wethouders van Barendrecht zijn niet tevreden over de nu voorliggende maatregelen om de hinder van de Betuwelijn voor de gemeente te beperken.

De gemeente, die zich met Rotterdam als enige coöperatief opstelde tegenover de kabinetsplannen voor bovengrondse aanleg, heeft de Eerste Kamer gisteren in een brief gevraagd het tracé langs Barendrecht voorlopig niet goed te keuren. De Eerste Kamer vergadert volgende week over de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar de Duitse grens.

Barendrecht wordt, zo erkende ook minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), ernstig getroffen door de spoorweguitbreidingsplannen. Behalve de Betuwelijn komt ook de hoge-snelheidslijn vlak langs de bebouwde kom. Om de overlast in Barendrecht te beperken heeft de Tweede Kamer 225 miljoen gulden extra uitgetrokken. De afgelopen maanden hebben burgemeester en wethouders overlegd met Rijkswaterstaat en de NS over de precieze invulling van de hinderbeperkende maatregelen.

De ontevredenheid van B en W spitst zich toe op drie punten: het grote aantal woningen waarvoor de NS ontheffing willen vragen van de geluidsnorm van 57 dB(A), de lengte van de overkapping van het spoor dat vlak langs een nieuwbouwwijk loopt, en de stedebouwkundige inpassing van die overkapping. De NS willen voor ten minste 65 woningen, met name in Smitshoek en Noldijk, ontheffing van de geluidsnormen tot 67 dB(A). B en W vinden dat geen “restrictief omgaan” met ontheffingen, zoals het nu in de planologische kernbeslissing staat.

Wethouder van ruimtelijke ordening C. Silvis (CDA) klaagt de gemeente onvoldoende materiaal van de NS krijgt om met de raad en de betrokken burgers te kunnen praten over de stedebouwkundige inpassing van de overkapping van het spoor. Ook willen de NS de overkapping tien meter opschuiven in de richting van de woningen, om de mogelijkheid open te houden het aantal sporen in de toekomst nog verder uit te breiden van zes tot negen. De spoorwegen zouden de overkapping ook niet in één keer willen bouwen, maar met een deel van de bouw willen wachten tot de besluitvorming over de hoge-snelheidslijn wordt voltooid.

“De problemen spelen vooral met de NS”, aldus Silvis. “Rijkswaterstaat zou meer onze bondgenoot kunnen zijn om de gemaakte afspraken te handhaven.” B en W hebben inmiddels een reactie van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat gekregen op hun klachten. Daarin stelt de directie dat verschuiving van de overkapping in de richting van de bebouwing wat haar betreft niet aan de orde is, want niet is afgesproken. Fasering van de bouw van de overkapping zou wellicht om bouwkundige redenen wenselijk zijn, aldus Rijkswaterstaat, maar op de besluitvorming over de hoge-snelheidslijn hoeft niet te worden gewacht. Over de lengte van de overkapping - volgens de voorliggende voorstellen van Rijkswaterstaat en NS 1370 meter, terwijl 1500 meter was afgesproken met de minister - wil Rijkswaterstaat nog nader overleggen. “Deze reactie heeft ons deels gerustgesteld”, aldus Silvis, “maar de problemen zijn zeker nog niet opgelost.”