Ombudsman: RBA stemt te snel in met verzoek tot ontslag

ROTTERDAM, 23 MAART. Regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening (RBA's) geven werkgevers te makkelijk een vergunning om personeel te ontslaan. Nationale Ombudsman mr. drs. M. Oosting stelt dat RBA's te weinig onderzoek verrichten naar de achtergronden van een ontslagaanvraag. Dit blijkt uit het jaarverslag 1993 dat de Ombudsman vanochtend heeft aangeboden aan Tweede Kamer-voorzitter Deetman.

Oosting kreeg vorig jaar 63 klachten over de organisatie voor de arbeidsvoorziening, Het jaar daarvoor kwamen er slechts 39 klachten binnen. Over de RBA's werden 48 rapporten uitgebracht tegenover twintig in 1992; 42 van deze rapporten hadden betrekking op ontslagbesluiten van regionale directeuren voor de arbeidsvoorziening (RDA's). Alle klachten die de Ombudsman van individuele werknemers kreeg over ontslag-affaires werden geheel of deels gegrond bevonden.

Werknemers klaagden over het feit dat de regionaal directeur voor de arbeidsvoorziening aan hun werkgever geen ontslagvergunning had mogen verlenen omdat de RDA zijn onderzoeksplicht onvoldoende was nagekomen. Directeuren die op basis van de aan hen verstrekte informatie niet tot de conclusie kunnen komen dat een voorgenomen ontslag redelijk is, moeten volgens de Ombudsman nader onderzoek doen of de aangevraagde ontslagvergunning weigeren.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, verantwoordelijk voor het functioneren van de regionale besturen voor de arbeidsvoorziening, zegt de klachten serieus te zullen onderzoeken. Het ministerie acht een relativering van het gestegen aantal klachten echter op z'n plaats. Volgens een woordvoerder zijn mensen tijdens een economische recessie eerder geneigd te klagen, omdat zij weinig kans denken te hebben op een nieuwe baan. Door de toename van het aantal ontslagzaken van ruim dertig procent in het afgelopen jaar is de werkdruk van de regionale directeuren enorm verhoogd.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft onlangs voorgesteld de preventieve ontslagtoets door de RDA's gefaseerd af te schaffen. De Sociaal-Economische Raad (SER) zal naar verwachting half april een advies uitbrengen over dit voorstel. De Vries wil werkgevers het recht geven op éénzijdige ontbinding van het arbeidscontract. De werkgever moet het ontslag wel baseren op 'redelijke gronden'. Een werknemer kan dit ontslag desgewenst laten toetsen door de kantonrechter.