Ombudsman: politie neemt melding vaak niet serieus

DEN HAAG, 23 MAART. De politie neemt in veel gevallen aangiften en meldingen van burgers niet serieus. Het aantal klachten hierover is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Dit maakte de Nationale ombudsman, M. Oosting, vanmorgen bekend bij de presentatie van het jaarverslag over 1993.

Vorig jaar zijn 49 klachten over aangiften en meldingen bij de politie behandeld, 36 keer achtte de Nationale ombudsman de klacht gegrond. Meldingen van burgers werden geweigerd of onvolledig behandeld. Politieambtenaren lieten bovendien vaak na een proces-verbaal tijdig naar de officier van justitie te sturen.

Iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen bij de politie. De bevoegde ambtenaar is dan verplicht deze zorgvuldig op te nemen.

De Nationale ombudsman wijst de politie in het jaarverslag uitdrukkelijk op het zorgvuldig opnemen van aangiften en meldingen. “Zeker wanneer de politie een beroep doet op burgers om mee te werken aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is een strikte naleving van deze verplichting van de politie van groot belang. De politie is voor een open communicatie met de burgers, maar dan moet zij zelf ook open staan.”

In 1993 ontving de Nationale ombudsman 4363 schriftelijke klachten over de rijksoverheid en de politie, dat betekent een daling van 9,5 procent tenopzichte van vorig jaar. M. Oosting bracht 1006 rapporten uit, ruim tachtig procent van de klachten was gegrond. In 263 gevallen trokken klagers hun klacht in nadat zij, door bemiddeling van de ombudsman, door het betreffende bestuursorgaan tevreden waren gesteld.

De meeste onderzoeksrapporten van de ombudsman gingen over het ministerie van justitie (24 procent) gevolgd door het ministerie van financiën (16 procent). Ook een aanzienlijk aantal klachten (1057) had betrekking op consumentenaangelegenheden.