Kabinet wil bejaarden in ziekenfonds onderbrengen

DEN HAAG, 23 MAART. Verlaging van de ziektekostenpremie voor een groep particulier verzekerde bejaarden met lage inkomens, is volgens het kabinet alleen mogelijk door hen in het ziekenfonds onder te brengen.

Dat schrijft minister d'Ancona (WVC) in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij reageert daarmee op de wens van een meerderheid in de Kamer om ongeveer 162.000 particulier verzekerde AOW'ers per 1 juli financieel tegemoet te komen. Vanmiddag zou in de Kamer worden gedebatteerd over een inititatief-wetsvoorstel van het Tweede-Kamerlid Van Otterloo (PvdA). Aanvankelijk wilde Van Otterloo deze groep bejaarden tot het ziekenfonds laten toetreden door de loongrens van het ziekenfonds op te trekken. Daar voelde een Kamermeerderheid niets voor, vooral omdat dit tot een verhoging van de collectieve lastendruk zou leiden.

Onlangs stelde de PvdA'er zijn plan bij: de financiële positie van de 162.000 bejaarden kon worden verbeterd door de bruto-AOW-uitkering èn de AOW-premie te verhogen, respectievelijk met 6,5 procent en 0,95 procent. Hierdoor hoeven zij minder ziektekostenpremie te betalen. In deze variant zou de collectieve lastendruk niet stijgen. De CDA-fractie kondigde aan bij de behandeling van het initiatief-wetsvoorstel een wijzigingsvoorstel in te zullen dienen die ertoe strekt bejaarden met een particuliere polis dezelfde ziektekostenpremie te laten betalen als ziekenfondsverzekerden.

d'Ancona wijst er in haar brief aan de Kamer op dat de 'bruteringsoperatie' die Van Otterloo voorstelt onder meer zou leiden tot een stijging van het tarief van de eerste belastingschijf (met 0,85 procent) en tot negatieve koopkrachteffecten voor belangrijke groepen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Die effecten wil het kabinet juist vermijden. Minister Kok (financiën) wees er gisteren in het debat over de belastingmeevaller op dat de inspanningen van het kabinet er juist op gericht zijn “een fikse reductie” van het tarief in de eerste schijf tot stand te brengen. Bezien moet worden hoe de “sympathieke doelstelling” van Van Otterloo bereikt kan worden zonder dat ongunstige bij-effect, aldus Kok.

d'Ancona doet in haar brief namens het kabinet daartoe een voorstel. Ze wijst er op dat de extra lasten voor de ziekenfondsen als gevolg van het overbrengen van de groep particulier verzekerde bejaarden ongeveer 650 miljoen gulden bedragen. Als zij eenmaal in het ziekenfonds zitten, brengen zij aan premies ten minste 52 miljoen gulden op. Een hogere bijdrage van alle particuliere verzekerden voor de oververtegenwoordiging van ouderen in het ziekenfonds (MOOZ-regeling) zou circa 325 miljoen gulden opbrengen, waardoor een tekort van 273 miljoen resteert. Dat bedrag kan worden gevonden door de MOOZ-premie nog verder te verhogen of door de rijksbijdrage aan de ziekenfondsverzekering te verhogen, al dan niet in combinatie met verhoging van de ziekenfondspremie, aldus d'Ancona.