BNG boekt lichte daling netto winst

De omzet in langlopende kredietverstrekkingen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in het afgelopen jaar met 3,3 miljard gulden toegenomen tot 14,8 miljard gulden. De bank verwacht dat de omzet ook dit jaar ongeveer die omvang zal bereiken.

Tegen de achtergrond van de normalisering in de rentestructuur voorziet de BNG een toeneming van de kort-kredietverlening. De gemiddelde stand daarvan daalde in de eerste maanden van 1993 met ruim een half miljard tot 2,8 miljard gulden en bleef dat in de rest van het jaar.

Voor de financiering van het kredietbedrijf zal de bank dit jaar ook weer een beroep doen op het buitenland. Dat is deze maand al gebeurd door de uitgifte van obligatieleningen in Zwitserse francs en Canadese dollars. De verbetering van de rentemarge zal versterkt doorwerken in de uitkomsten over 1994. Al met al voorziet de BNG in 1994 een stijging van de winst.

De einduitkomst daalde in 1993 van 261 miljoen tot 254 miljoen gulden na een stijging van 71 miljoen in 1992. Weliswaar gaf de rentemarge een verbetering te zien, maar de toeneming van de emissiekosten alsmede de aanpassing van de waarderingsgrondslagen en de resultatenbepaling ging daar ruim bovenuit. Aandeelhouders (voor de helft de staat en voor de rest gemeenten, provincies en een waterschap) wordt een verhoging van het dividend van 37 tot 40 procent van het verplicht gestorte kapitaal voorgesteld. Het balanstotaal van de bank nam toe van 82,2 miljard tot ruim 90,7 miljard gulden. De bank emiteerde vorig jaar achttien obligatieleningen, waarvan twaalf in vreemde valuta's. In totaal leverden deze uitgiften 7,5 miljard gulden op.