SER: 22 mld bezuinigen in nieuw kabinet

DEN HAAG, 19 MAART. Een twee-derde meerderheid van de Sociaal-Economische Raad (SER), bestaande uit werkgevers en alle kroonleden, heeft zich uitgesproken voor terugdringing van het financieringstekort tot 2,25 procent van het bruto binnenlands produkt in 1998 en voor in totaal meer dan 22,5 miljard gulden bezuinigingen tijdens de volgende kabinetsperiode.

Dat bleek gisterenmiddag bij de stemming in de SER over het advies met betrekking tot het sociaal-economisch beleid op middellange termijn.

Terugbrenging van het financieringstekort tot 2,25 procent vergt 5 miljard gulden bezuinigingen. Daarbovenop willen werkgevers en kroonleden dan nog 15 miljard gulden bezuinigen voor lastenverlichting en 2,5 miljard gulden voor verbetering van de economische structuur. Drie kroonleden, te weten Duisenberg, Groenveld en Kuipers, pleiten voor een nog verdere terugdringing van het tekort tot 1,75 procent. Dat betekent nog eens 4 miljard gulden meer aan bezuinigingen.

De vakbeweging acht terugdringing van het financieringstekort tot een niveau dat het Centraal Planbureau nu al voorziet voor 1995 - 3 procent van het bruto binnenlands produkt - toereikend. De grootste vakcentrale FNV heeft zich als enige gedistantieerd van een compromis op hoofdlijnen, waarover werkgevers, kroonleden, CNV en MHP het gisteren eens zijn geworden. Zo wil de FNV dat er tijdens de volgende kabinetsperiode hooguit 5 miljard gulden in de collectieve uitgaven wordt omgebogen. De financiering van de ook door de hele vakbeweging voorgestane 15 miljard gulden lastenverlichting en 2,5 miljard gulden structuurversterkende maatregelen zoekt de FNV voor 10 à 11 miljard gulden in verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op milieu. CNV en MHP zoeken de financiering in een niet nader gespecificeerd menu van maatregelen, waartoe onder anderen behoort: ontkoppeling van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen.

Over het op het laatste moment afhaken van de FNV ontbrandde gisterenmiddag een felle woordenstrijd tussen kroonlid Wolfson en de cao-coördinator van de FNV De Waal. Wolfson hekelde de opstelling van de twee grootste FNV-bonden, de AbvaKabo en de Industriebond FNV, die om verschillende redenen hun onderhandelaar De Waal terugfloten. Zo beschuldigde Wolfson de AbvaKabo ervan het eigenbelang van reeds actieve ambtenaren belangrijker te vinden dan een lastenverlichting van 15 miljard gulden ten behoeve van nieuwe banen voor werklozen. De Waal diende Wolfson keihard van repliek. “Kroonleden,” zo zei hij, “hebben hooguit verantwoording af te leggen aan kind of kraai. FNV-bestuurders daarentegen dragen verantwoordelijkheid voor een miljoen leden en 19 lastige bonden. Dat is iets moeilijker.” Volgens De Waal “hoort het bij de democratie van een vereniging als de FNV dat bestuurders luisteren naar de leden”. De Waal noemde het betoog van Wolfson “onzinnig” en besloot zijn tirade met: “Ik zou de heer Wolfson een oud Chinees spreekwoord willen voorhouden: een adelaar vliegt wel eens laag, maar een kip nooit hoog.”