Milieu-etiket moet bedreigd bos beschermen

DEN HAAG, 18 MAART. GroenLinks wil vanaf 1995 een milieu-etiket voor duurzaam geproduceerd hout, gevolgd door belastingheffing op niet duurzaam geproduceerd hout.

In 1997 moet een importverbod op niet duurzaam geproduceerd hout gaan gelden. De fractie van GroenLinks heeft hiertoe vanmorgen een initiatiefwet gepresenteerd.

Directe aanleiding voor de initiatiefwet is dat de milieubeweging eerder dit jaar uit het convenant tropisch hout is gestapt. Via dit in 1993 gesloten convenant beogen milieubeweging, overheid, vakbeweging en houthandel de import van niet duurzaam geproduceerd tropisch hardhout aan banden leggen. De deelnemers aan het convenant werden het echter niet eens over de definitie van het begrip duurzame houtproduktie. Een importverbod per 1 januari 1995 op niet duurzaam geproduceerd tropisch hardhout wordt door geen van de convenantspartijen nog haalbaar geacht. Op dit moment gebruikt van de westerse landen Nederland per hoofd van de bevolking het meeste tropisch hardhout.

De initiatiefwet die GroenLinks nu presenteert strekt zich uit tot alle houtsoorten. Reden is het verzet van hout-exporterende ontwikkelingslanden tegen regelgeving die eenzijdig tegen hen is gericht. Ook in Oost-Europa, Siberië en Noord-Amerika dreigen bossen door de internationale handel verloren te gaan. GroenLinks vindt dat ook bij de import van hout uit die streken moet gaan gelden dat het komt uit duurzaam beheerde bossen. Dit betekent onder meer dat het niet mag gaan om bedreigde houtsoorten, dat er herbebossing moet plaatsvinden zonder dat daarbij de oorspronkelijke soortenrijkdom wordt aangetast en dat er geen schadelijke economische of sociale gevolgen voor de lokale bevolking mogen zijn. Op het milieu-etiket moet informatie over de herkomst en de produktiewijze van het hout komen te staan.

Volgens GroenLinks is de initiatiefwet niet strijdig met EG- en GATT-regelgeving. De voorstellen zouden passen in een aantal uitzonderingen op de regel van onbelemmerde handel. Deze uitzonderingen hebben betrekking op de bescherming van het leven van mens, dier en plant en op het behoud van eindige natuurlijke hulpbronnen.

Indiener van de initiatiefwet B. Van Ojik, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, wees er vanmorgen op dat ook in het convenant staat dat wetgeving, voor zover die mogelijk is, de voorkeur verdient boven een convenant.