Amsterdam gaat het illegaal onderverhuren woningen aanpakken

AMSTERDAM, 18 MAART. De stedelijke woningdienst van Amsterdam is van plan woningverhuurders te belonen die onrechtmatige bewoning helpen bestrijden. In Amsterdam wordt circa acht procent van de 240.000 distributiewoningen in de stad bewoond zonder de vereiste vergunning, zo bleek gisteren uit een onderzoek in opdracht van de gemeente.

In de meeste gevallen gaat het om 'wederverhuur': de officiële huurder bewoont niet zelf het huurhuis, maar laat daar een ander in wonen. Volgens het onderzoek komt onrechtmatige bewoning vaker voor onder particuliere verhuurders dan in de sociale verhuur.

De 'nette' verhuurders worden in de toekomst wellicht beloond door de woningdienst, die verantwoordelijk is voor de distributie van goedkope huurwoningen. Die zouden bijvoorbeeld een groter deel van hun goedkope huurhuizen zelf mogen toewijzen, aldus een woordvoerder van de woningdienst van Amsterdam. Voor de verhuurder is het voordeel dat hij meer zeggenschap over huis en huur heeft.

De gemeente is gebrand op de bestrijding van onrechtmatige verhuur omdat het de doelstellingen van het woningdistributiestelsel in gevaar brengt: rechtvaardige en doelmatige woningverdeling en een demper op de huurprijzen. De woningdienst krijgt jaarlijks zo'n tienduizend signalen van het bevolkingsregister en van omwonenden dat er sprake kan zijn van onrechtmatige bewoning.

Het onderzoek geeft ook een profiel van de 'doorverhuurder': “Iemand die gaat samenwonen, intrekt bij de partner en de eigen, vrijkomende woning aanhoudt en doorverhuurt, hetzij als vriendendienst, hetzij commerciëel.” Andere onrechtmatige bewonerstypen zijn krakers, inwonende gezinnen, kleinkinderen die in de woning van de grootouders trekken en 'schijngescheiden' echtparen. In totaal gaat het naar schatting van de onderzoekers om circa 19.000 huishoudens in Amsterdam.

Deze cijfers geven “geen vaste grond onder de voeten”, meent de woordvoerder van de stedelijke woningdienst. Ze zijn namelijk gemaakt op basis van gegevens uit het bevolkingsregister. En dat het Amsterdamse bevolkingsregister geen sluitend systeem is, bleek duidelijk na de Bijlmerramp in 1992. In de woningen die door het neerstortende vrachtvliegtuig waren verwoest bleken allerlei ander mensen te wonen dan op basis van het bevolkingsregister mocht worden verwacht. De gemeente registreert op basis van informatie van de burgers zelf. Deze zijn niet wettelijk verplicht aan te tonen dat hun informatie juist is.

De stedelijke woningdienst doet tot nog toe geen systematisch onderzoek naar onrechtmatige bewoning. Volgens de woordvoerder zal binnenkort worden overlegd met de verenigingen van verhuurders over te nemen maatregelen.