De Vries: spaarloon is niet bedoeld voor ambtenaar

De verruiming van de fiscale mogelijkheden voor spaarregelingen heeft in het kabinet tot forse discussies geleid. Door de wet Vermeend/Vreugdenhil is het fiscaal aantrekkelijk om privé pensioen en Vut-regelingen te creëren; maar er is volgens minister De Vries ook de mogelijkheid voor een onwenselijke dubbele aftrek. De minister van sociale zaken wil dit beperken.

DEN HAAG, 17 MAART. “Laat ik met de deur in huis vallen: ik heb geen kritiek op de wet Vermeend/Vreugdenhil. Immers, ik ben mede-ondertekenaar. Maar in de wet staat niet dat spaarloon ook kan worden aangewend voor een lijfrente.” Om zijn woorden kracht bij te zetten leest minister De Vries (sociale zaken) de betreffende bepaling, artikel 2 lid A 6, voor. “Onder spaarloonregeling wordt verstaan een schriftelijke regeling - niet zijnde een pensioenregeling - die voorziet in sparen van loon, dat gedurende ten minste vier jaren niet ter beschikking van de werknemer komt, tenzij het spaarloon wordt opgenomen ter zake de verwerving van diens eigen woning als hoofdverblijf of bij de beëindiging van diens dienstbetrekking.”

Sinds 1 januari zijn de fiscale mogelijkheden voor belastingvrije spaarregelingen verruimd. Bij de spaarloonregeling wordt bijvoorbeeld jaarlijks een belasting en premievrij bedrag van maximaal 1541 gulden als spaarloon op het brutoloon van de werknemers ingehouden. Na vier jaar kan het gespaarde bedrag worden opgenomen.

In de uitvoeringsregeling van de wet is de mogelijkheid opgenomen dat de werkgever het belasting- en premievrij bedrag rechtstreeks voor de werknemers stort bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens De Vries levert de fiscus op deze manier een ongewenste bijdrage aan het creëren van privé pensioen- en Vut-regelingen. De Vries: “Als je een gulden spaarloon direct stort op de rekening van een verzekeringsmaatschappij dan kun je die gulden twee keer aftrekken voor de belasting. En dat betekent bij een belastingtarief van 50 procent dat je voor die ene gulden één gulden subsidie krijgt van de fiscus. Bij een belastingtarief van 60 procent krijg je zelfs 20 procent cadeau van de fiscus. In de wet staat dat het spaarloon niet mag worden benut voor het betalen van een pensioenregeling. Dat element is in de vorm van lijfrentepolissen toegevoegd in het zogeheten uitvoeringsbesluit. De wet hoeft dus niet te worden veranderd om die toevoeging ongedaan te maken.”

Maar er is geen sprake van twee keer aftrek. Immers het gaat om een vrijstelling en bij uitkering van de polis wordt er belasting geheven. Met andere woorden u wilt het hele fiscaal systeem veranderen.

“Aan het verlenen van de dividendvrijstelling is nooit de voorwaarde verbonden van een blokkeringstermijn van vier jaar. Na vier jaar kun je het gebruiken voor een lijfrente, maar dan heb je wel de spelregels van de wet in acht genomen.”

Het uitvoeringsbesluit is aan de orde geweest bij de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

“Dat weet ik niet. Het is niet aan de orde geweest in de ministerraad.”

De optie om met een spaarloon een lijfrentepolis te kopen is aan de orde geweest bij de behandeling van de wet.

“Ik ben niet bij de Kamerbehandeling geweest en heb de wet getekend zoals die daar lag; en dat was zonder uitvoeringsbesluit.”

U sloeg alarm toen minister Van Thijn (binnenlandse zaken) in de ministerraad de mededeling deed dat er een akkoord met de ambtenarenbonden was gesloten waarbij 110.000 ambtenaren met ingang van 1 mei ook onder de nieuwe spaarregeling komen te vallen.

“Dat was het moment om de discussie in de ministerraad aan te zwengelen.”

De kritiek van Vermeend (PvdA) en Vreugdenhil (CDA) de initiatiefnemers van de wet is dat u onzekerheid creëert en de lopende CAO-onderhandelingen frustreert. Om aan de onzekerheid een einde te maken zei premier Lubbers vorige week dat er niet wordt getornd aan de wet.

“Ik was vrijdag niet in de ministerraad. Het onderwerp stond ook niet op de agenda, misschien is het en marge aan de orde geweest. We praten er morgen over.”

De spaarregeling kende de mogelijkheid die u omstreden vindt ook al.

“Dat kan zijn, maar het krijgt nu een invulling waarvan ik vrees dat er op grote schaal gebruik van gemaakt gaat worden dat het veel geld gaat kosten.”

U heeft een berekening gemaakt?

“Het is een simpele rekensom. Als je uitgaat van zes miljoen werknemers en je veronderstelt dat tien à twintig procent van de lijfrente-regeling gebruik maakt dan derft de fiscus al snel één miljard gulden.”

En als vrijdag het uitvoeringsbesluit niet wordt aangepast?

“Ik wil daarover morgen een goede discussie in de ministerraad. Maar ik ga er niet op aftreden.”

    • Cees Banning