De Vries wil werkdag verruimen tot 10 uur

DEN HAAG, 16 MAART. Werknemers mogen niet langer werken dan 10 uur per dag en gemiddeld 50 uur per week. Per 13 weken mag maximaal 585 uur, ofwel gemiddeld 45 uur per week, worden gewerkt.

Dat is het voorstel van minister De Vries (sociale zaken) voor een nieuwe Arbeidstijdenwet, dat vanmorgen is ingediend bij de Tweede Kamer.

De standaard-werkdag wil De Vries vaststellen op maximaal 9 uur en de standaard werkweek op maximaal 45 uur. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg echter van deze standaardregeling afwijken. De nieuwe Arbeidstijdenwet zal de huidige regelgeving voor arbeids- en rusttijden, zoals die is neergelegd in onder andere de Arbeidswet 1919 en de Rijtijdenwet 1936, vervangen.

Doelstelling van de nieuwe wet is het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het gebied van arbeids- en rusttijden. Hiermee wordt aangesloten bij de Arbeidsomstandighedenwet. Bij de uitwerking van de nieuwe regelgeving is rekening gehouden met de behoefte van sociale partners om werktijden vergaand te flexibiliseren. De overheid garandeert een basisniveau aan bescherming via een standaardregeling en een zogeheten overlegregeling, die het overleg over werktijden tussen werkgevers en werknemers regelt. Het toepassen van de overlegregeling moet worden overeengekomen in collectieve arbeidsovereenkomsten of vergelijkbare regelingen zoals ambtenarenreglementen. Waar deze ontbreken kan de werkgever met de ondernemingsraad collectieve afspraken maken. Gebeurt dat niet, dan geldt de standaardregeling.

Naleving van de standaardregeling en de overlegregeling wordt overgelaten aan de direct betrokkenen, die bij verschil van mening zonodig de burgerlijke rechter kunnen inschakelen. Het wetsvoorstel bevat aparte normen voor jeugdige werknemers. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken. Daarbij is een uitzondering gemaakt voor niet-industriële lichte werkzaamheden, werk in het kader van een alternatieve straf of het bezorgen van ochtendkranten. Voorwaarde is wel dat deze werkzaamheden buiten schooltijd worden verricht.