Alders acht veel milieuplannen teken van succes

DEN HAAG, 15 MAART. Minister Alders (milieubeheer) vindt het “een teken van succes” dat er steeds meer milieuplannen verschijnen. De minister zei dit gisteren tijdens een debat over het Nationaal Milieubeleidsplan 2.

Eerder had de CDA-fractie laten weten dat er “te grote stapels in en over elkaar buitelende plannen” zijn. Ook gaat er volgens deze partij te veel ambtelijke energie zitten in overleg over al deze plannen. Op dit moment zijn zo'n zeventig instanties betrokken bij de uitvoering van het milieubeleid. Het ministerie van VROM is bezig te onderzoeken hoe dat aantal kan worden verkleind, zodat er een doorzichtiger structuur ontstaat.

Tijdens het debat onderstreepten alle partijen dat het milieubeleid aantoonbaar succes heeft gehad. Het Kamerlid Van Rijn-Vellekoop (PvdA) vond dat “in korte tijd een omslag in denken en doen heeft plaatsgevonden”. Met industrie en bouw zijn milieu-afspraken gemaakt, in de landbouw gelden steeds strengere milieuregels, nieuwe auto's hebben een katalysator en consumenten scheiden hun afval. De grootste problemen die nog resten zijn de almaar toenemende automobiliteit, het energiegebruik en de verdroging.

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een aparte nota over het mobiliteitsbeleid. Volgens het CDA-Kamerlid Esselink zou deze nota “nieuwe voornemens” moeten bevatten. Hij wees erop dat het vrachtverkeer tegen de klippen op groeit, terwijl het kabinet in het Milieubeleidsplan voornamelijk “maatregelen opsomt die in overweging zijn”. “Maar wij kunnen”, aldus Esselink, “ons niet veroorloven aarzelend verder te gaan.”

Dit betoog schoot minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) in het verkeerde keelgat. Met name haar eigen partij heeft in de Tweede Kamer altijd terughoudend gereageerd op mobiliteitsbeperkende plannen van de minister zoals een snelheidsbegrenzer voor vrachtwagens, een spitsvignet, accijnsverhogingen en rekeningrijden. Uiteindelijk komen al deze zaken er toch, maar volgens Maij-Weggen had het “allemaal veel eerder gekund”. “Dus als mijn eigen partij mij nu beleert, ga ik even mijn handen wassen. Daar kan ik niet tegen.”

Overigens gaf Maij-Weggen toe dat aan de groei van het vrachtverkeer over de weg weinig valt te doen. “Nederland is het eerste transport- en distributieland van Europa en dat willen we ook zo houden”. De groei kan hooguit wat minder worden door overheveling van vrachtvervoer naar binnenvaart en trein (de Betuwelijn).

Minister Alders kondigde aan dat binnen de EU de huidige voorzitter Griekenland een energieheffing in Europees verband voorbereidt. De invoering van een Europese energieheffing sleept al jaren. Engeland is tegen, Frankrijk aarzelt en Portugal, Spanje, Griekenland en Ierland willen eerst groeien tot het niveau van energiegebruik van de rijkere landen, voordat zij zich beperken. Tot die tijd zouden de rijkere landen extra energie moeten besparen.

Naar verwachting zal het ook Griekenland niet lukken de energieheffing erdoor te krijgen. Nederland heeft besloten de heffing alleen in te voeren, waarschijnlijk volgend jaar. Overigens hanteert ons land lagere prijzen voor gas en elektra dan de meeste andere Europese landen.