'Asielbeleid Europese Unie harmoniseren'

VVD-leider F. Bolkestein stelt zes maatregelen voor om de toestroom van asielzoekers op “middellange termijn beheersbaar” te maken.

Het beginsel van opvang in de regio moet voorop staan. Dit betekent dat Europa de eerst verantwoordelijke is voor opvang van asielzoekers uit het voormalige Joegoslavië. Wél moeten Europese landen helpen bij de opvang van asielzoekers in gebieden buiten Europa.Het beginsel van veilige landen moet strikter worden toegepast. Landen als Roemenië of Tsjechië zijn inmiddels veilig geworden en asielzoekers uit deze staten moeten worden teruggestuurd. Dit geldt ook voor asielzoekers die reeds in andere regio's zijn opgevangen en vanuit een derde land naar Nederland komen.

Binnen Europa moet, verhoudingsgewijs, een evenwichtige verdeling komen van het aantal asielzoekers. Frankrijk neemt ongeveer evenveel asielzoekers op als Nederland. Duitsland neemt naar verhouding de zwaartste last op zich, terwijl Groot-Brittannië weinig asielzoekers toelaat.De asielwetgeving in Europa moet worden geharmoniseerd. De Europese staten baseren hun wetgeving op hetzelfde conventie van Genève, maar ze werken dit op uiteenlopende manieren uit in hun nationale wetgeving. Het verdrag moet op een gelijke manier worden omgezet in nationale wetten.

De opvang moet tijdelijk zijn. Als de situatie in land van herkomst normaal is moet de asielzoeker terugkeren.Er moet een actief beleid komen om illegalen op te sporen en uit te wijzen.Bolkestein voegt er aan toe dat het toelatingsbeleid “ruimhartig” moet zijn voor de asielzoekers die blootstaan aan een acute bedreiging van het leven en voor wie er in de regio van herkomst nog geen opvangmogelijkheid is.