Wel compensatie achteruitgang; CDA handhaaft bevriezing AOW

PAG.3 BRINKMANS BEGRIP; PAG.7 HOOFDARTIKEL

UTRECHT, 12 MAART. Het verkiezingsprogramma van het CDA wordt niet gewijzigd. De bevriezing van de uitkeringen, waaronder de AOW, blijft bestaan. Maar de opbrengst daarvan wil het CDA meer dan het tot nu toe van plan was gebruiken om de financiële achteruitgang voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te compenseren. Daartoe wordt de voorgestelde lastenverlichting voor bedrijven verminderd.

Dat hebben CDA-leider L.C. Brinkman en waarnemend partijvoorzitter T. Lodders-Elfferich gisteravond in Utrecht bekendgemaakt. Na een vergadering van het uitgebreid partijbestuur over het aftreden van partijvoorzitter Van Velzen en over de AOW maakte Lodders bekend dat er geen extra partijraad hoeft te komen, omdat de tekst van het program niet wordt gewijzigd. Zij zei verder dat het partijbestuur het voorstel van Brinkman om de ouderen te ontzien als een “uitstekende lijn” beschouwt. “Het vertrouwen in lijsttrekker Brinkman is opnieuw bevestigd”, aldus Lodders.

De ouderenbonden hebben verdeeld gereageerd op de bijstelling. De christelijke ouderenbonden PCOB en Unie KBO die, net als premier Lubbers, nauw bij de 'nadere invulling' zijn betrokken, spreken van “hoopvolle elementen”. “Andere partijen kunnen daar een voorbeeld aan nemen”, aldus PCOB-voorzitter S. Baar.

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen noemt de plannen echter “gemodder in de marge”. ANBO-woordvoerder J Lakeman zegt dat “de financiering van het werkgelegenheidsbeleid nog steeds wordt afgewenteld op de mensen die het minst draagkrachtig zijn” en waarschuwt de grote partijen dat bij ongewijzigd beleid “het effect bij de Kamerverkiezingen wel eens nog dramatischer kan zijn dan het zich de afgelopen weken liet aanzien”.

Het Centraal Planbureau laat bij monde van adjunct-directeur P. van den Berg weten dat de lastenverlichting voor gepensioneerden en mensen met een uitkering de in het CDA-program voorspelde banenwinst zal schaden. “Wanneer het accent meer op dergelijke maatregelen komt te liggen, blijft er minder over om de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten. Dit gaat ten koste van het scheppen van nieuwe banen”, aldus Van den Berg.

PvdA en VVD vinden de plannen onduidelijk. PvdA-leider Kok, die “de presentatie wel sterk verbeterd” acht, wil daarom een publiek debat met Brinkman over de AOW, zo heeft hij gisteravond laten weten. Brinkman heeft dat aanbod inmiddels afgeslagen. Tweede-Kamerlid R. Linschoten (VVD) kwalificeert de benadering van het CDA als een “koopkrachtplaatjesverhaal”, waarbij “aan de werkelijke vraag: hoe serieus neemt het CDA de ouderen, wordt voorbijgegaan”. D66 wil de plannen van het CDA eerst bestuderen.

Brinkman legde gisteravond sterk de nadruk op de AOW als “onvervreemdbaar verzekerd recht”. Hij noemde de oudedagsvoorziening een “basispensioen” waarvan het voortbestaan door het CDA wordt “gewaarborgd”, iets dat overigens ook al in het verkiezingsprogramma stond. Daarnaast zal het CDA zich meer dan tot nu toe inspannen om de koopkracht van mensen met een uitkering mee te laten stijgen met de lonen, als die onverhoopt boven de nullijn uitkomen. Daarbij denkt het CDA aan een verlaging van het tarief van de eerste belastingschijf. Brinkman maakte niet duidelijk hoe die zich verhoudt tot een eerder voorstel van het CDA tot verlaging van datzelfde tarief. Jaar op jaar zal aan de hand van de loonontwikkeling moeten worden bekeken hoe die lastenverlichting er precies komt uit te zien, aldus Brinkman.

Verder heeft de partij een nadere invulling gegeven aan de 450 miljoen die reeds eerder aan de ouderen was beloofd ter compensatie van het koopkrachtverlies. Dat bedrag zal worden besteed om de AWBZ-premie (ziektekosten) voor mensen met alleen een AOW-uitkering te verlagen.

Pag.3: Brinkman hoopt op 'evenwicht'

Het Centraal Planbureau tekent hierbij aan dat deze maatregel geen koopkrachtwinst oplevert. “Voor de koopkracht van de bejaarden verandert er niets, want in de berekeningen van het CDA-verkiezingsprgramma is daar al rekening mee gehouden”, zegt adjunct-directeur Van den Berg.

Brinkman wilde niet aangeven of hij verwachtte dat de doelstelling van het CDA-programma - 117.000 banen in vier jaar - nog steeds zal worden gehaald. Hij zei te hopen op een “evenwicht” tussen maatregelen die positief en negatief uitwerken. Positief noemde hij daarbij dat lastenverlichting de werkgelegenheid stimuleert en het feit dat het CDA langer uitgaat van loonmatiging dan het Centraal Planbureau, negatief dat “de lastenverlichting niet helemaal naar bedrijven gaat”.

Brinkman lichtte verder de voorstellen voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven toe. Zo zouden boeren en tuinders en het midden- en kleinbedrijf moeten profiteren van een verlaging van de vennootschapsbelasting en belastingaftrek voor zelfstandigen.