PvdA en D66 bestrijden elkaar per brief

DEN HAAG, 11 MAART. De AOW-kwestie heeft voor nieuwe politieke opwinding gezorgd - nu tussen PvdA en D66. Aanleiding is een open brief die PvdA-fractievoorzitter Th. Wöltgens gisteren stuurde aan zijn collega van D66, H. van Mierlo. Daarin roept Wöltgens de D66-voorman op het AOW-standpunt van zijn partij te heroverwegen, met het oog op de komende kabinetsformatie. Wöltgens wijst erop dat het koopkrachtverlies voor ouderen als gevolg van de voorstellen in het verkiezingsprogramma van D66 net zo groot is als bij het CDA. De laatste partij is in ernstige politieke problemen gekomen als gevolg van haar AOW-voorstellen.

Ook GroenLinks schreef gisteren een open brief, maar dan aan het CDA. Daarin roepen de lijsttrekkers I. Brouwer en M. Rabbae het CDA op tot een fundamentele discussie over de toekomst van de AOW.

De letterlijke tekst van de brieven van Wöltgens en Van Mierlo.

Beste Hans,Heel Nederland wacht met spanning af wat het CDA gaat doen om het koopkrachtverlies voor ouderen te beperken. Toch zou ik het jammer vinden als het nadenken alleen aan Elco Brinkman wordt overgelaten. Is dat jou niet minstens zoveel op het lijf geschreven?

Per slot van rekening daalt de koopkracht van iemand met uitsluitend AOW in het D66-programma evenveel - 6 procent - als bij het CDA. Die achteruitgang is nog groter voor ouderen met een aanvullend pensioen.

Als iets in de laatste dagen duidelijk is geworden dan is het wel dat ouderen niet op achterstand willen worden gezet. Toch is dat wat ook in het D66-programma gebeurt. Waarom moeten de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen?

Natuurlijk weten we allebei dat de ruimte voor koopkracht in de komende jaren zeer beperkt is, tenzij je bereid bent à la Groen Links de werkgelegenheid in de marktsector af te breken.

Maar binnen de beroemde smalle marges is het zeer wel mogelijk om tot betere resultaten te komen, zoals - in alle onbescheidenheid gezegd - het PvdA-programma laat zien. Misschien toch iets om dit weekend over na te denken? Mag ik kort daarop de uitkomst van dit denkproces vernemen?

Overigens had ik eerlijk gezegd al een spontane actie van je verwacht na je mededeling in het NOS Journaal van 24 februari dat Jacques Wallage gelijk had met zijn stelling dat de minima geen 6 à 7 procent in koopkracht achteruit mogen gaan in de komende kabinetsperiode. Het gelijk van Wallage is dan toch het ongelijk van het D66-programma? Kun je me deze paradox uitleggen?

Ik stel je deze vraag ook met het oog op de vorming van een nieuw kabinet. Immers, in de jaren die achter ons liggen, heb ik ieder jaar opnieuw kunnen ervaren hoe geschamperd werd over de pogingen van de zijde van de PvdA om rechtvaardige inkomensverhoudingen te realiseren. Wat ik graag van je zou weten, is of de PvdA - gesteld dat ook wij deel uitmaken van een nieuw kabinet - op de steun van D66 kan rekenen bij die voortdurende pogingen?

Ik hoop uiteraard dat de PvdA dan in D66 een bondgenoot vindt, maar ik maak me wel zorgen over de door het CPB berekende gevolgen van het beleid dat jullie de komende jaren voor ogen staat. Ik hoop dat je die zorgen kunt wegnemen.Met vriendelijke groet,Thijs WöltgensPS 1: Een eerste daad is op korte termijn al mogelijk. Er ligt een voorstel-Van Otterloo om een einde te maken aan de onrechtvaardig hoge ziektekosten die meer dan 160.000 ouderen, in vergelijking tot anderen met eenzelfde inkomen, moeten betalen. Mag ik op je steun rekenen?PS 2: Ik weet dat jij open staat voor nieuwe vormen. Daarom schroom ik niet je toe te voegen aan de geadresseerden in een reeks van open brieven die ik de komende tijd zal schrijven om de campagne op de inhoud te richten, in het belang van de duidelijkheid voor de kiezer. Ik ben daarbij geïnspireerd door de methode van mijn voorganger Burger. Geachte heer Wöltgens (beste Thijs),Dank voor je oproep tot nadenken, al was die niet echt nodig. We zijn er voortdurend mee bezig, waarbij we uitgaan van het principe dat we niet méér mogen beloven dan we waar kunnen maken. Daarom kunnen we jouw, zo ruimhartig voor medegebruik aangeboden, programma ook deze keer niet overnemen.

We berusten niet in ernstige koopkrachtachteruitgang van ouderen die op hun AOW zijn aangewezen, dat heb je goed gehoord. Dat wordt ons ook opgedragen door ons programma, waar meer in staat dan de molens van het CPB kunnen vermalen. Je moet het bij gelegenheid eens echt lezen.

We zullen ook zeker nog concretiseren hoe dat van jaar tot jaar zal kunnen. Maar als je het goed vindt, meld ik dat liever rechtstreeks aan de betrokkenen dan aan jou in een 'open brief''.

Verzin eens echt iets nieuws, zou ik zeggen. Met vriendelijke groet, Hans van Mierlo.P.S.1 : Het is waar dat in ons land vooral de laatste vier jaar de vraag krachtig is toegenomen waarom toch de zwakste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Je bent het vast met me eens dat de verantwoordelijken gestraft moeten worden.P.S.2 : Met enige zorg lees ik dat je van dit soort brieven een gewoonte dreigt te gaan maken. Voor zover dat niet meer te voorkomen is acht ik het weer een geruststelling dat je daarbij het niveau van Burger zult proberen te bereiken. In dit verband kan ik je aanraden die brieven nog eens over te lezen. Ze kenmerken zich door een grote directheid en oprechtheid en niet in de laatste plaats door het ontbreken van platitudes. Tenslotte werden ze ook geschreven met het doel om een partij ut een coalitie te schrijven.