Zuidertoren (3)

Bij de restauratie van de Zuidertorenbeiaard hebben, voor wat betreft de klepels, de beiaard van het Koninklijk Paleis te Amsterdam en die van de Utrechtse Domtoren model gestaan. Tot een half jaar geleden ging iedereen in de beiaardwereld ervan uit dat de daar bewaard gebleven oude klepels dateren uit de zeventiend eeuw. Twijfel werd pas uitgesproken in een rapport van dr. André Lehr dd. 16 december 1993.

Maar de gronden waarop dr. Lehr zijn twijfel baseert, zijn voor een deel speculatief. Ook geeft het rapport niet meer dan een vaag antwoord op de vraag welke vorm en welk gewicht de klepels in de zeventiende-eeuwse Hollandse beiaarden wél gehad zouden hebben. De nu in de Zuidertoren toegepaste klepels zijn daarom nog steeds de enige die uitgaande van de op dit moment ter beschikking staande gegevens te verdedigen zijn.

Wel is nadere studie geboden. En daaruit zou kunnen blijken dat de nu gemonteerde klepels in vorm en gewicht belangrijk verschillen van hun zeventiende-eeuwse voorgangers. Maar het getuigt niet van wetenschappelijke integriteit om, zoals dr. Lehr doet (W&O 3 maart), een voorschot te nemen op nog niet beschikbare kennis om daarmee alvast deze restauratie als een mislukking af te kunnen doen.

    • Henk Verhoef
    • Keuringscommissie Nederl. Klokkenspel-Vereniging
    • Lid Advies-