Raad stemt in met groter Schiphol

AMSTERDAM, 10 MAART. Een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad stemt in met de voorgenomen uitbreiding van Schiphol. Alleen GroenLinks is tegen de voordracht van B en W, zo bleek gisteren bij een commissievergadering.

C. Hulsman van GroenLinks haalde een onderzoek van de Amsterdamse milieudienst Omegam aan, dat stelt dat de werkelijke overlast van Schiphol veel hoger ligt dan uit cijfers van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) blijkt. Hij is van mening dat de berekeningen waarop de uitbreiding van Schiphol is gebaseerd, op drijfzand berusten.

Vorige week stelde wethouder Jonker nog voor een onafhankelijke deskundige te benoemen om de verschillen in metingen van de RLD en Omegam te beoordelen. Als de cijfers van Omegam kloppen, zouden twee keer zoveel mensen overlast hebben van Schiphol en zouden dus ook meer huizen moeten worden afgebroken of geïsoleerd.

Het college van B en W zag gisteren geen redenen om het beleid aan te passen dat is vastgelegd in de Planologische kernbeslissing. Amsterdam is, als lid van de stuurgroep Project Mainport en Milieu Schiphol, mede-verantwoordelijk voor deze nota. De gemeente is tevens aandeelhouder van de luchthaven.

Wel stelt Amsterdam voor een onafhankelijke milieu-accountant aan te stellen, die controleert of de gebruiksregels van Schiphol juist worden nageleefd. “Het is meer dan een publiek geheim”, schreef het college, “dat het met het naleven van de afgesproken regels inzake geluidshinder met Schiphol slecht is gesteld.” Het gaat om het afwijken van de aanvliegroute en van de voorgeschreven vlieghoogte. Vorig jaar kwamen in totaal 45.000 klachten binnen bij de commissie geluidshinder Schiphol.