China: groei van economie terugbrengen

PEKING, 10 MAART. China zal de explosieve groei van zijn economie - 13,4 procent in 1993 - dit jaar terugbrengen tot negen procent. Premier Li Peng verklaarde dat vandaag in zijn jaarlijkse werkrapport op de openingszitting van het Nationale Volkscongres.

De 66-jarige premier, die er na maandenlang ziekteverlof wegens hartklachten vorig jaar fragiel uitzag, zei de 3.000 afgevaardigden dat het een uitzonderlijke prestatie zal zijn als China de komende jaren erin slaagt de groei op acht à negen procent te handhaven. De zeer sterke economische groei moet worden verlaagd in het belang van stabiliteit, inflatiebestrijding, het milieu en het sociaal-economisch evenwicht, zei Li.

Zonder de recente arrestaties van dissidenten en de Amerikaanse protestcampagne daartegen met name te noemen zei Li dat China bereid is een dialoog over de mensenrechten met de internationale gemeenschap te voeren, maar op basis van gelijkheid. “China zal echter nooit enig land toestaan zich te mengen in zijn binnenlandse aangelegenheden, onder welk voorwendsel ook.”

De premier besteedde veel aandacht aan China's grootste bronnen van instabiliteit, de rusteloze boeren en de overtollige arbeiders in de verlieslijdende staatsbedrijven. Hij kondigde maatregelen aan om de last voor de boeren, meer dan 70 procent van China's bevolking, te verlichten. De staatsaankoopprijs voor graan en katoen zal worden verhoogd, prijzen voor landbouwwerktuigen zullen worden verlaagd en de ontwikkeling van plattelandsindustrieën zal verder worden gestimuleerd om te voorkomen dat steeds meer boeren naar de grote steden trekken.

Li verklaarde verder dat de overheidsfinanciën in een crisis verkeren. Het zal volgens hem nog enige tijd duren voordat de staatsinkomsten toenemen en daardoor zullen de problemen voorlopig niet worden verlicht. Dit jaar zijn er vele oorzaken voor een daling in inkomsten en een stijging van uitgaven. “Er zal een tamelijk groot begrotingstekort zijn omdat de regering zowel kapitaal als interest op interne en buitenlandse schulden moet terugbetalen, de lasten van staatsbedrijven moet verlichten, prijshervormingen moet uitvoeren en lonen moet verhogen.” Li zei dat de inflatie, nu 25 tot 30 procent, moet worden teruggebracht naar 10 procent, onder andere door investeringsbeperkingen en inperking van de geldaanwas. Li trok ook van leer tegen de corruptie van “een paar regeringsfunctionarissen”, die door allerlei vormen van fraude “de intieme banden tussen regering en volk” schaden. Li zei dat bij de verdere bestrijding van corruptie vertrouwd moest worden op de massa's “om de symptomen te genezen en de oorzaken van de ziekte te bestrijden”.

De anderhalf uur durende rede van Li bevatte vrijwel geen ideologische elementen. Hij sprak over 'geavanceerde socialistische cultuur en ideologie' en beval daarvoor als handboek aan het derde deel van de 'Keur uit de Werken van Deng Xiaoping'.

Pag.10: Felle kritiek Li op Britse politiek in Hongkong

Ter verhoging van de door aanbidding van geld zwaar aangetaste moraal en ethiek in de samenleving beval hij aan om de nobele idealen van proletarische helden als Lei Feng en Xu Honggang te bestuderen.

Over de buitenlandse betrekkingen was hij slechts kort. Hij stelde de soepele samenwerking met Portugal in het voorbereiden van de teruggave van de enclave Macao aan de Zuidchinese kust ten voorbeeld aan de Britten, die hij volledig verantwoordelijk stelde voor de beëindiging van alle contacten. Hij hoopte op directe samenwerking met “het grootst mogelijke aantal landgenoten in Hongkong” om de Britse kroonkolonie om te vormen tot een van China's 'Speciale Administratieve Regio's'.

Met stemverheffing zei hij, onder donderend applaus: “De Britse koloniale overheersing over Hongkong zal ten einde komen. Geen macht kan dat stoppen.” Opvallend was dat hij op de lijst van bevriende landen Noord-Korea voorop noemde. De vriendschap met dat land was verder gegroeid, zei hij en met Zuid-Korea, Japan en Rusland was er toenemende samenwerking tot wederzijds voordeel. Hij sprak zijn tevredenheid uit over verdere verbetering van de betrekkingen met West-Europa. “De Duits-Chinese betrekkingen zijn aan een nieuwe ontwikkelingsfase begonnen en een nieuw hoofdstuk is geopend in de betrekkingen met Frankrijk”, aldus Li.

Duitsland heeft met het oog op zijn economische belangen immers nooit wapens aan Taiwan geleverd en Frankrijk heeft zijn herbewapening van Taiwan gestaakt in de hoop op nieuwe orders uit China. Hij sprak zich uit voor een verdere dialoog met de VS op basis van wederzijds respect. “China verzet zich tegen elke vorm van hegemonie. Het streeft niet naar hegemonie, niet nu en ook niet als het een volledig ontwikkeld land zal zijn”, zo verzekerde Li. Het meeste applaus kreeg de premier toen hij krachtig elke buitenlandse druk op het gebied van de rechten van de mens als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden afwees. Dit was bedoeld ter verwelkoming van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, die morgen in Peking aankomt om dat te testen.

    • Willem van Kemenade