PvdA wil verlaging ziektekosten voor 162.000 AOW'ers

DEN HAAG, 9 MAART. De PvdA wil de financiele positie van 162.000 particulier verzekerde bejaarden met een laag inkomen verbeteren door de AOW-uitkering en de AOW-premie te verhogen. Hierdoor hoeven zij minder ziektekostenpremie te betalen.

De PvdA wil met deze maatregel een eind maken an de situatie dat alle particulier verzekerden na hun pensionering particulier verzekerd moeten blijven, ook al daalt hun inkomen tot onder de loongrens. Tot 1986 konden deze mensen in het ziekenfonds terecht, sindsdien betalen zij een veelvoud van de ziektekostenpremies die 65-plussers in het ziekenfonds kwijt zijn.

Het Tweede-Kamerlid Van Otterloo heeft het voorstel hierover dat hij namens zijn partij had ingediend gewijzigd. Hij hoopt dat het CDA, dat met het AOW-standpunt veel ouderen van zich heeft vervreemd, zijn "uitgestoken hand" aanneemt. Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) stelt vast dat de PvdA het CDA "in belangrijke mate in tegemoetgekomen."

Uit een doorrekening van de AOW-premie-variant door het Centraal Planbureau blijkt dat de meeste AOW'ers er in het PvdA-voorstel op vooruitgaan, met name de 162.000 bejaarden. "De doorrekening toont aan dat een beduidende en rechtvaardige inkomensverbetering voor deze relatief kleine groep ouderen verantwoord vorm kan krijgen door een bescheiden beroep te doen op inkomenssolidariteit van miljoenen", aldus Van Otterloo. Door de lastenverlichting die het kabinet per 1 juli heeft aangekondigd gaat niemand er op achteruit. "Hoogstens is er er sprake van een iets beperktere inkomensstijging."

Van Otterloo diende zijn voorstel in om een einde te maken aan de "buitensporige hoge" premies die veel particulier verzekerde bejaarden moeten betalen. Aanvankelijk stelde hij voor de loongrens te verhogen om voor bejaarden met alleen AOW of AOW en een bescheiden aanvullend pensioen een overstap naar het ziekenfonds mogelijk te maken. CDA en VVD voelden niets voor het optrekken van de loongrens, onder meer omdat daardoor de collectieve lastendruk zou stijgen. Dat bezwaar is met het alternatief van Van Otterloo weggenomen. Als het parlement in het voorjaar akkoord gaat met het initiatief-wetsvoorstel, kan de maatregel op 1 juli ingaan.

In de AOW-premievariant, het meest uitgewerkte alternatief, kan de overstap van 162.000 AOW'ers naar het ziekenfonds worden gefinancierd door de AOW-premie met 0,95 procent te verhogen. De hogere kosten die toename van bejaarde in het ziekenfonds met zich meebrengt zouden opgevangen kunnen worden door de ziekenfondspremie voor AOW'ers te verhogen van 0,7 procent naar het percentage dat ook andere ziekenfondsverzekerden betalen, 5,25. Tegelijkertijd moet de AOW- uitkering worden verhoogd, om bejaarden die al in het ziekenfonds zitten geen nadeel te laten ondervinden.