Opzet Filmwerkplaats in handen antropoloog

AMSTERDAM, 9 MAART. Mede namens de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft de minister van WVC, H. d'Ancona, opdracht gegeven aan dr. R.M. Boonzajer Flaes de opzet voor een Filmwerkplaats verder uit te werken.

In de nota Cultuurbeleid 1993-1996 kondigde de minister aan in samenwerking met haar collega van Onderwijs en Wetenschappen een filmwerkplaats in te zullen richten voor talentvolle debutanten. Boonzajer Flaes, een aan de Universiteit van Amsterdam verbonden antropoloog-musicoloog, die onder meer meewerkte aan Johan van der Keukens documentaire Bewogen koper, is gevraagd het karakter van de werkplaats uit te werken, alsmede de begeleiding van participanten en de organisatorische vormgeving, rekening houdend met de beroepspraktijk en de positie van deze filmwerkplaats ten opzichte van het initiële kunstvakonderwijs en het onlangs opgerichte Nederlandse Fonds voor de Film.

De directeur van het filmfonds, R. Rienstra, ziet mogelijkheden voor een filmwerkplaats, die “aan de onderkant van de filmmakerij” jonge, debuterende regisseurs in staat kan stellen met bescheiden middelen hun talent te beproeven. In navolging van de aan de oprichting van het Fonds voorafgaande nota Blokker-Haks meent Rienstra dat je zo'n initiatief niet met te veel bureaucratie en een te hoog budget moet opschepen: “Small is beautiful. Met de voor de periode van de Cultuurnota door WVC toegezegde 500.000 gulden per jaar kunnen sommige mensen heel wat doen. Bovendien zou de werkplaats meer initiërend kunnen functioneren dan het Fonds, dat tot nu toe vooral receptief werkt.”

De opdracht aan Boonzajer Flaes, een goede bekende van mevr. drs. G. Ylstra, hoofd van de afdeling Film van het ministerie van WVC, wijst erop dat het departement het initiatief naar zich toe getrokken heeft. Eerdere plannen, ontwikkeld door R. Orthel, toen waarnemend directeur van de faculteit Film en Televisie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (voorheen de Filmacademie), hadden bij betrokkenen, onder wie Blokker en Haks, de wenkbrauwen doen fronsen, wegens een overmaat aan ambitie.