Kroonleden Ser zien niets in koppeling

DEN HAAG, 9 MAART. De onafhankelijke Kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER) staan unaniem achter het standpunt dat de uitkeringen de komende vier jaar hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de lonen.

Daarmee is de vakcentrale FNV binnen de SER in een geïsoleerde positie geraakt, nu zij als enige niet akkoord gaat met deze passage in het (voorlopige) SER-advies over het sociaal-economische beleid dat het toekomstige kabinet moet voeren. Ook de Kroonleden die lid zijn van de PvdA steunen op dit punt het advies, net als de werkgeversorganisaties en de vakcentrales CNV en MHP. De Kroonleden hebben gisteravond apart vergaderd om hun standpunt te bepalen.

De FNV heeft vanochtend zijn minderheidsstandpunt aan de andere leden van de SER rondgestuurd. De bedoeling is dat de FNV-opvattingen als apart punt aan het advies worden toegevoegd, waarbij de vakcentrale wel de hoofdlijn blijft onderschrijven dat 15 miljard gulden moet worden gebruikt voor een verkleining van het verschil tussen bruto- en nettoloon. Zo kan er op arbeidskosten worden bespaard en kan de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

Overigens hebben ook andere leden voorbehouden gemaakt bij het voorlopige SER-advies dat op 18 maart definitief zal worden vastgesteld. Zo meent het Kroonlid Duisenberg, president-directeur van De Nederlandsche Bank, dat het kabinet 5 miljard gulden méér moet bezuinigen om het financieringstekort verder terug te dringen. Werkgevers vinden dat de benodigde bezuinigingen vooral binnen de sociale zekerheid moeten worden gezocht en dat het wettelijk minimumloon ter discussie moet worden gesteld.

De FNV keert zich verder onder meer tegen de stelling van de SER dat de raad over het stelsel van sociale zekerheid (en dus eventuele ingrepen in de uitkeringen) een advies moet uitbrengen. Zo'n advies moet beperkt blijven tot de uitvoering, vindt de vakcentrale. Overigens wacht de SER nog altijd op een aanvraag van het kabinet hierover, dat eerder heeft laten weten het advies voor de verkiezingen van 2 mei te willen hebben.

Evenmin schaart de FNV zich achter de tekst in het voorlopige SER-advies om op personeelskosten bij de overheid te besparen door efficiencyvergroting en door de overheid zich meer op haar kerntaken te laten richten. De vakcentrale vindt dat van ten behoeve van de verkleining van de wig (verschil tussen bruto loonkosten en netto loon) ten hoogste 5 miljard gulden mag worden bezuinigd; de rest moet worden gevonden door een verschuiving van loonbelasting naar milieubelasting. Evenmin wil de FNV dat de vakvolwassen leeftijd in CAO's wordt geschrapt, waardoor werkgevers de mogelijkheid zouden krijgen onervaren werknemers minder dan het CAO-loon te betalen.