Kabinet twist over spaarregelingen

DEN HAAG, 9 MAART. Binnen het kabinet is een conflict ontstaan over een wettelijke regeling die werknemers en ambtenaren meer mogelijkheden biedt om belastingvrij te sparen.

Minister De Vries (sociale zaken) blokkeert het akkoord dat minister Van Thijn (binnenlandse zaken) vorige maand sloot met de ambtenarenbonden. De Vries vindt de nieuwe spaarregeling te ruim en wil deze voor zowel ambtenaren als werknemers beperken voordat de ministerraad het akkoord goedkeurt.

Op de vergaering van de ministerraad vorige week vrijdag presenteerde Van Thijn het akkoord met de bonden als een hamerstuk. De Vries wees het akkoord volgens aanwezigen voorlopig van de hand. Hij wil eerst de mogelijkheden beperken die de door de Tweede-Kamerleden W. Vermeend en Th. Vreugdenhil gemaakte wettelijke regeling biedt.

“De Vries zoekt spijkers op laag water”, aldus Vreugdenhil (CDA), “en blokkeert op deze manier een regeling die een belangrijke rol speelt bij het matigen van de lonen.” Zijn PvdA-collega Vermeend is “zeer verbaasd” over de opstelling van De Vries. Hij wijst erop dat de wet eind vorig jaar met algemene stemmen is aangenomen door Tweede en Eerste Kamer.

Alle mogelijkheden die de wet biedt zijn toen uitvoerig aan de orde gekomen. “De Vries tekende toen geen pricipieel bezwaar aan”, aldus Vermeend. “Maar het is een publiek geheim dat De Vries tegen deze wet is en dat uit zich op deze manier.” Het ministerie van binnenlandse zaken gaat er vooralsnog van uit dat het akkoord met de bonden op 1 mei van kracht zal worden.

Binnenlandse Zaken bereikte met de bonden een akkoord over de nieuwe spaarregeling voor de ruim 110.000 rijksambtenaren. Ook voor andere ambtenaren en onderwijzend personeel heeft overleg plaats over zo'n regeling.

Pag.20: Spaarloon draagt bij tot matiging looneisen

Sinds 1 januari zijn de fiscale mogelijkheden voor belastingvrij spaarloon, winstdeling, premiespaarloon en aandelenopties verruimd. Via deze regelingen kan een deel van het loon van werknemers, ambtenaren en trendvolgers vrijgesteld worden van loonbelasting en sociale premies. Werkgevers hoeven over dit vrijgestelde loon geen werkgeverslasten te betalen. De wet kan volgens het kabinet een bijdrage leveren aan een matiging van de looneisen en verschillende vormen van flexibel belonen.

Vorige maand werd bekend dat topambtenaar H. Pont van binnenlandse zaken met de ambtenarenbonden een akkoord had bereikt over de nieuwe spaarregeling voor de ruim 110.000 rijksambtenaren. Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau vindt er overleg plaats om voor 1 juli de nieuwe regeling in te voeren, want het spaarplan geldt dan met terugwerkende kracht voor het gehele jaar. Het ministerie van binnenlandse zaken verwacht dat alle 850.000 ambtenaren met een nieuwe spaarregeling krijgen te maken. Ook bij de lopende CAO-onderhandelingen staat het onderwerp hoog op de agenda.

Via de wet is het fiscaal aantrekkelijk om privé pensioen- en VUT-regelingen te creëren. “Het klinkt haast te mooi om waar te zijn”, meldt een brochure van de Industriebond FNV over de nieuwe spaarregelingen. Voor netto 150 gulden spaargeld kan een werknemer vier jaar later 365 gulden per maand ontvangen. “Die zou je kunnen besteden aan een persoonlijke VUT kunnen besteden. Dat levert een fiscale aftrekpost op waarvan het voordeel even groot is als het bedrag dat maandelijks opzij gelegd moet worden voor de premiespaarregeling en spaarloonregeling”, aldus de Industriebond.

De kritiek van De Vries richt zich met name op privé pensioen- en VUT-regelingen. Er zijn constructiues waarbij de werkgever het belasting- en premievrije bedrag rechtsstreeks voor de werknemer stort bij een verzekeringsmaatschappij. Volgens De Vries levert de fiscus op deze manier een ongewenste bijdrage aan het creëren van privé pensioen- en VUT-regelingen.

De minister van sociale zaken wil van het ministerie van financiën weten wat de budgettaire gevolgen zijn nu op zo'n grote schaal gebruikt wordt gemaakt van de wet Vermeend-Vreugdenhil. Ook wil hij weten wat de gevolgen zijn voor de inkomensverdeling

    • Cees Banning