Koopkracht AOW'ers daalt in vrijwel alle partijplannen

Voor de komende kabinetsperiode stellen de politieke partijen het volgende voor ten aanzien van de AOW:

CDA

Het CDA bevriest vier jaar lang de uitkeringen. De koopkracht van minimum-uitkeringsgerechtigden daalt met 2,25 procent per jaar. Om de achteruitgang van de koopkracht te beperken voor bejaarden die naast hun AOW hoogstens een kleine aanvullend pensioen hebben, wil het CDA de ziektekostenpremies voor deze groep verlagen. Uiteindelijk neemt de koopkracht met 1,5 procent per jaar af. Het CDA wil 450 miljoen gulden besteden om in individuele gevallen de gevolgen van de bevriezing van de AOW te verzachten.

PvdA

De PvdA wil de komende kabinetsperiode beperkt koppelen. In de periode 1995-1998 blijven de uitkeringen in totaal 2,4 procent achter bij de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Bejaarden met een aanvullend pensioen van ongeveer 30.000 gulden zien hun koopkracht met 2,25 procent afnemen omdat de PvdA de belastingvrije som wil vervangen door een zogeheten heffingskorting; zo'n 'tax-credit' heeft een nivellerend effect.

VVD

De VVD introduceert een basisstelsel in de sociale zekerheid en bevriest alle uitkeringen; behalve de AOW. De AOW volgt de gemiddelde contractloonstijging. Maar de lonen dalen met gemiddeld 1,2 procent per jaar in de periode 1995-1998. Dit komt omdat de verslechtering van de uitkeringen het beroep erop doet afnemen, waardoor het arbeidsaanbod groeit en dat heeft een neerwaarts effect op de looneisen. De koopkracht van mensen met alleen AOW neemt met 1,75 procent af.

D66

D66 wil gedeeltelijk koppelen; de AOW stijgt jaarlijks 0,8 procent minder dan de contractlonen; voor de overige uitkeringen is het verschil 1,2 procent per jaar. D66 wil de zogeheten aanvullende pensioenen fiscaal belasten (ter illustratie: ongeveer twintig procent van de ruim twee miljoen mensen met een AOW-uitkering heeft geen aanvullend pensioen).

GroenLinks

Voor specifieke categorieën uitkeringsgerechtigden - AOW'ers, vroeggehandicapten en langdurig werklozen - wordt de uitkering met tien procent verhoogd. AOW'ers met een aanvullend pensioen moeten over een deel van het aanvullend pensioen ongeveer twintig procent meer premies gaan betalen.

GPV

De GPV streeft er naar de koopkracht van AOW'ers op minimum niveau te handhaven.

RPF

De AOW-uitkering moet volgens de RPF welvaartsvast zijn. AOW zal gekoppeld moeten worden aan de loonontwikkeling.

SGP

De SGP zal per jaar bekijken of de AOW-uitkering gekoppeld kan worden aan de loonontwikkeling.

Centrumdemocraten

De AOW moet, gefaseerd in vijf jaar, worden verhoogd tot 2.000 gulden netto per maand voor echtparen. Op dit moment ontvangen gehuwden samen 1780 gulden per maand. Een alleenstaande AOW'er krijgt zeventig procent van het minimumloon (ruim 1.240 gulden netto per maand); gehuwden krijgen honderd procent van het minimumloon als ze alle twee 65 jaar of ouder zijn.