Van der Valk (1)

Briefschrijver drs. J.F. Streur sluit de familie Van der Valk in zijn armen (NRC Handelsblad, 26 februari). Hij doet het voorkomen alsof de Valkenjacht is geopend uit rancuneuze overwegingen van ambtenaren. In feite pleit hij ervoor zulke aardige, hardwerkende mensen, die bovendien de sociale rol als gastheer voor de massa zo voortreffelijk vervullen, geen strobreed in de weg te leggen.

Maar dan geeft hij toch blijk van een totale ontkenning van de sociaal-economische werkelijkheid. Hoe je ook mag denken over de Nederlandse bureaucratie en ons belastingstelsel, er kan niet worden ontkend dat het Nederlandse systeem de kenmerken draagt van neutraliteit en solidariteit. Het kan toch niet zo zijn dat de heffing van belastingen en premies moet worden gefrustreerd door de overweging dat een betaalbare 'hap' oneigenlijk moet worden gesubsidieerd door de gemiddelde belastingbetaler. Als de beschuldigingen juist zijn heeft het concern jarenlang bewust omzetbelasting en sociale premies niet tot de juiste bedragen voldaan. Dat zoiets concurrentievervalsing schept ten aanzien van horeca-ondernemers die wel hun fiscale verplichtingen ten volle nakomen, is evident. Juist in een tijd waarin de solidariteit tussen werkenden en in-actieven zo onder druk staat, dat wordt geopperd om voor 65-jarigen en ouder de premieplicht voor bepaalde volksverzekeringen in te voeren, is het uitermate bedenkelijk dat werkgever en medewerkers samenspannen om die premiebetaling te ontgaan.

    • J.J. van Zonneveld