'Teams van de PvdA moeten de wijken in'

DEN HAAG, 5 MAART. Om adequater te reageren op de problemen in steden willen de PvdA-voorzitters Rottenberg en Vreeman zestig partij-teams van drie personen oprichten. Deze 'stedelijke centra' moeten plannen maken voor werk, leefbaarheid, veiligheid en integratie in de regio.

Dat schrijven de PvdA-voorzitters in een partijnotitie die binnenkort wordt gepubliceerd. De stedelijke centra moeten verbindingen leggen tussen rijksoverheid, steden en regio's. De teams werken volgens de 'Schaefer-formule' waarbij voorbij wordt gegaan aan bureaucratische procedures. De centra moeten de PvdA op de hoogte brengen van “problemen en zorgen van burgers” voordat “het politiek interessant begint te worden”. Een deel van onze traditionele kiezers is al zo ver van de politiek af komen te staan dat van een politieke onderklasse kan worden gesproken, schrijven zij. “Aan onze traditie van kiesrechtbeweging en onze afkeer van rechts-extremisme zijn wij verplicht nieuwe mogelijkheden te zoeken voor maatschappelijk integratie.”

De notitie waarmee de twee de organisatiestructuur van de PvdA willen vernieuwen, is onder meer een reactie op het resultaat van extreem rechts bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Centrumdemocraten zullen in de nieuwe gemeenteraden 77 zetels bezetten en de radicalere CP'86 negen. In 1990 waren dat er respectievelijk 13 en 4. De PvdA-voorzitters constateren een “belangrijk verschil” tussen CD-kader en CD-aanhang. “Bij de leiding onversneden racisme en vreemdelingenhaat. Bij de mensen die overwegen extreem rechts te stemmen, vooral het gevoel in de steek gelaten te zijn met hun problemen.”

De voorzitters willen door middel van centra de verbinding leggen tussen het publieke en politieke debat. Het 'centrum voor economie' moet een denktank worden voor arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, economische structuur en duurzaamheid. Het 'centrum voor de stad' integreert het beleid voor volkshuisvesting, leefbaarheid, veiligheid en zorg. De centra moeten fungeren “als denktank en netwerk en geven nieuwe impulsen en inspiratie” binnen de PvdA.