Rabo behaalt tien procent meer winst

UTRECHT, 4 MAART. De Rabobank heeft 1993 afgesloten met een netto winst van 1,12 miljard gulden. Dat is ruim 10 procent meer dan over 1992. Dit heeft voorzitter H. Wijffels van de hoofddirectie van de Rabo vanmorgen meegedeeld.

Wijffels sprak van een produktief jaar. De kredietportefeuille van de bank groeide met 9 procent tot ruim 160 miljard gulden. Zakelijke kredieten aan de handel, industrie en dienstverlening namen toen met bijna 10 procent tot 61 miljard gulden. De voedings- en landbouwsector toonde echter een wisselend beeld. Voedings- en agro-bedrijven in binnen- en buitenland namen 34 procent meer kredieten af, maar de kredietverlening aan de binnenlandse land- en tuinbouwsector groeide met nog geen 6 procent.

Wijffels wees op de slechte situatie in vooral de glastuinbouw, waar de financiële positie van de bedrijven zichtbaar verslechtert. “Nog een moeilijk jaar als 1993 zou tot deconfitures kunnen leiden”. De kredietverlening aan particulieren maakte vorig jaar een snelle groei door. Het aantal door Rabo verstrekte hypotheken nam toe met bijna 37 procent, tegen een landelijke stijging van 35 procent. De aanwas aan toevertrouwde middelen (spaargelden en overschotten op betaalrekeningen) met 2,3 procent bleef achter bij de groei van de overige activiteiten, mede omdat 5,1 miljard gulden van Rabo-cliënten naar Robeco vloeide.

Wijffels toonde zich hier niet verontrust over. Hij stelde dat Rabo minder winst had gemaakt wanneer de gelden in eigen huis waren gebleven, omdat de provisies op beleggingen meer opbrachten dan de gemiste rente-inkomsten. Wel bevestigde hij dat Rabo en Robeco praten over een bijstelling van de vergoeding die Rabo van Robeco ontvangt.

De baten van Rabo namen met 8 procent toe tot 8.375 miljoen gulden, tegen een lastenstijging van 7,1 procent tot 5.840 miljoen gulden. Ondanks de recessie overstegen de voorzieningen de groei van de kredietverlening aan de private sector niet. Door veranderde richtlijnen van De Nederlandsche Bank is de oude Voorziening Algemene Risico's (VAR) overigens vervangen door de post “waardeveranderingen van vorderingen”. De dotatie aan de VAR steeg in 1993 met 9 procent tot 785 miljoen gulden. Het balanstotaal van Rabo groeide tot 253 miljard gulden.

Over de rente-ontwikkeling zei Wijffels dat de kapitaalmarktrente de komende maanden eerst daalt, maar waarschijnlijk niet meer het lage niveau (5,5 procent) bereikt van eind vorig jaar. De hectische koersschommelingen van de afgelopen weken op de internationale obligatiemarkt noemde hij “destabiliserend en ongustig”.