FNV eist aanscherping SER-advies

DEN HAAG, 3 MAART. De vakcentrale FNV heeft grote bezwaren tegen het ontwerp-advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het sociaal-economisch beleid op middellange termijn, waarover vakbeweging, werkgevers en Kroonleden eerder overeenstemming hadden bereikt.

De grootste vakcentrale wil over vijf punten in het ontwerp-advies opnieuw onderhandelen. Dat werd gisterenmiddag duidelijk tijdens een vergadering van de SER-commissie die het advies voorbereidt. FNV-voorzitter J. Stekelenburg zegt desgevraagd dat de FNV wel achter de hoofdlijn van het ontwerp-advies blijft staan: 15 miljard gulden lastenverlichting ten behoeve van de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. “Wij houden de kern van het advies overeind”, zei Stekenburg vanmorgen desgevraagd. “Werkgevers en Kroonleden in de SER proberen de FNV nu de isoleren, door te suggereren dat wij een bom onder het SER-advies hebben gelegd. Terwijl wij alleen de condities waaronder lastenverlichting wordt gegeven wat willen aanscherpen.” Werkgevers en Kroonleden vinden drie van de vijf door de FNV ingebrachte punten echter “ononderhandelbaar”. Daarmee dreigt binnen de SER een patstelling te ontstaan.

De vijf aanscherpingen die de FNV wil aanbrengen hebben betrekking op de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de precieze formulering van de koppeling van uitkeringen aan lonen, advisering over de sociale zekerheid, het schrappen van de vakvolwassen leeftijd in cao's en specificering van de voor lastenverlichting noodzakelijke bezuinigingen. Het eerste punt - arbeidsvoorwaarden collectieve sector - heeft betrekking op een van de in het ontwerp-advies opgesomde bezuinigingen: “Besparing op personele en materiele kosten van de overheid door prioriteitenstelling in kerntaken en efficiencyvergroting”. De bij de FNV aangesloten ambtenarenbond AbvaKabo heeft afgelopen maandagavond geëist dat deze passage uit het advies wordt geschrapt. Het zou de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector volgens de AbvaKabo “te veel belasten”. Volgens Stekelenburg heeft de AbvaKabo binnen de FNV “een hele harde inzet gekozen”. De federatieraad van de FNV heeft deze zienswijze maandagavond overgenomen. De werkgevers bestempelen dit voor de AbvaKabo onoverkomelijke punt als “niet echt belangrijk”.

Wel belangrijk vinden de werkgevers het schrappen van de vakvolwassen leeftijd in CAO's. De loonhoogte waarop werknemers nu nog worden ingeschaald in CAO's is afhankelijk van de leeftijd van de betreffende werknemers. Volgens de werkgevers vormt dit een belemmering voor oudere, wat minder gekwalificeerde werklozen om een baan te krijgen. Ze zijn met andere woorden te duur voor datgene wat ze presteren. Door de vakvolwassen leeftijd te schrappen wordt het mogelijk gemaakt om oudere werknemers tegen een lager loon aan werk te helpen. De FNV vindt niet dat hier op centraal niveau afspraken over moeten worden gemaakt. “Dat moet worden overgelaten aan het decentrale overleg in de bedrijven en bedrijfstakken”, aldus Stekelenburg. Datzelfde geldt voor een ander punt. Artikel 3 van de Arbo-wet stelt regels voor de gevarieerdheid van banen. Monotone banen zijn volgens dit artikel verboden. Werkgevers willen het kabinet adviseren dit wetsartikel te schrappen.

De FNV wil zich evenmin vastleggen op verbreding van de grondslag voor het heffen van AOW-premies. “Daarover vindt binnen de FNV nu nog een discussie met leden plaats”, aldus Stekelenburg. “Daarop willen wij ons nu nog niet vastleggen.” Een ander geschilpunt betreft de aangekondigde advisering over een stelselherziening in de sociale zekerheid. Stekelenburg zegt dat het reeds aangekondigde SER-advies over de uitvoeringsorganisatie er moet komen, maar dat “de FNV niet wil oproepen tot een advies over het hele stelsel van sociale zekerheid”. Die oproep staat nu wel in het ontwerp-advies.