FNV-bonden ontevreden over SER-advies

DEN HAAG, 1 MAART. De bij de FNV aangesloten bonden hebben gisteren na een “stevig debat” besloten dat de vakcentrale opnieuw moet onderhandelen over de ontwerp-tekst voor het middellange termijn advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Op 18 maart stelt de SER het definitieve advies vast.

Binnen de Federatieraad van de FNV, waarin de voorzitters van de verschillende bonden zitting hebben, ontstond begin februari onenigheid over de formulering van bepaalde passages in het ontwerp-advies van de SER 'Alles op alles voor werkgelegenheid aan de onderkant'. Met name ging het daarbij om de passage over de koppeling van de uitkeringen aan de lonen. In het ontwerp-advies staat nu letterlijk: “Gezien de huidige vooruitzichten ligt in de verwachting dat ook gedurende de periode 1995-1998 de afwijkingsgronden van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) jaarlijks actueel zullen zijn”. In dat licht constateert de raad “dat ontkoppeling van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen ook de komende vier jaar telkenjare in de verwachting ligt en uit dien hoofde de facto een bevriezing van het minimumloon en de sociale uitkeringen, met flankerende lastenmaatregelen, onder ogen zal moeten worden gezien”.

Sommige bonden, waaronder de grootste bond AbvaKabo, vinden dit veel te stellig geformuleerd. Door nu al rekening te houden met vier jaar bevriezing van de uitkeringen en het minimumloon, zo wordt met name bij de AbvaKabo geredeneerd, wordt ook de onderhandelingspositie van de ambtenarenbonden ondermijnd. Het overleg over de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector is tegenwoordig weliswaar gedecentraliseerd naar een zevental sectoren, maar daarbij wordt de ontwikkeling van de uitkeringen informeel nog steeds als referentiekader gebruikt.

Federatiebestuurder L. de Waal, die namens de FNV de onderhandelingen in de SER heeft gevoerd, heeft begin februari in deze krant al laten weten dat hij het tumult over de koppeling niet begrijpt. “De koppelingswet,” aldus De Waal, “stelt dat van jaar op jaar wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal uitkeringen en de lonen. Wij houden ons aan de wet.” De Waal, momenteel op werkbezoek in Azië, zei toen ook dat de afwijkingsgronden zich ook volgens de FNV zullen voordoen. “Maar dat neemt niet weg dat we het van jaar op jaar zullen blijven bekijken.”

Volgens een woordvoerder van de FNV gaat het er nu om sommige passages in de ontwerp SER-tekst zo te herformuleren dat hierover geen misverstand meer kan ontstaan. Overigens wordt in het ontwerp SER-advies ook melding gemaakt van bezuinigingen op de collectieve sector die geen betrekking hebben op de hoogte van de ambtenarensalarissen. De SER stelt namelijk een “besparing op personele en materiële kosten van de overheid door prioriteitenstelling in kerntaken en efficiencyvergroting” voor.