School moet resultaten van leerlingen publiceren

DEN HAAG, 14 FEBR. Scholen moeten jaarlijks de resultaten van hun leerlingen publiceren in een 'Schoolgids'. Deze gids voor ouders en leerlingen moet ook informatie bevatten over de doelstellingen en de faciliteiten van de school.

Dit is minister Ritzen (onderwijs) overeengekomen met de onderwijskoepels, waarin werknemers- en besturenorganisaties van bijzonder en openbaar onderwijs verenigd zijn. De 'Schoolgids' moet duidelijk maken hoe en wanneer leerlingen de school binnenkomen en verlaten. Daardoor kan de 'opbrengst' van het onderwijsproces duidelijk worden en kunnen de ouders en leerlingen bewuster kiezen, aldus de minister en de koepels.

Ook moet in de gids uiteen worden gezet hoe de zorg voor individuele leerlingen is geregeld, hoe de afwezigheid wordt gecontroleerd, hoeveel uur les er in welke vakken wordt gegeven en hoe leerlingen met bijzondere behoeften worden opgevangen. Ten slotte kan de gids inzage geven in de wijze waarop de school met zittenblijven omgaat. De inspectie moet controleren of de gids aan deze wettelijke voorschriften voldoet en of de inhoud overeenkomt met de werkelijke situatie op de school.

De Schoolgids is een onderdeel van plannen om scholen meer autonomie te geven. Het ministerie van onderwijs zal zelf elk jaar een gids uitgeven waarin ouders en leerlingen worden gewezen op hun voornaamste rechten en plichten ten opzichte van de school. Ook moet een school elke vier jaar een beleidsplan opstellen, waarin de doelstellingen en resultaten worden geëvalueerd. De scholen worden dan wel ontheven van de plicht elk jaar opnieuw een jaarverslag te maken.

Het voorstel voor de verplichte Schoolgids, door Ritzen inmiddels naar de Kamer gezonden, is een vervolg op het 'Schevenings Akkoord' van mei vorig jaar, waarin minister en besturenorganisaties afspraken maakten over meer zelfstandigheid voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De Kamer vergadert volgende week over deze voorstellen tot bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs.

Ritzen heeft ook een voorstel naar de Kamer gezonden om de omstreden 'overschrijdingsregel' af te zwakken. Deze regel moet voorkomen dat de gemeente het door haar bestuurde openbaar onderwijs financieel bevoordeelt boven het bijzonder onderwijs. Extra gemeentegeld voor het openbaar onderwijs moet ook worden doorbetaald aan het bijzonder onderwijs. Hierop kunnen voortaan uitzonderingen worden gemaakt als een gemeente per verordening geld vrijmaakt voor speciale (sociale) doeleinden.