CDA: alleen laagste cao-lonen verlagen

DEN HAAG, 31 DEC. Verlaging van de laagste cao-lonen, verlaging van de werkgeverslasten en strengere sancties tegen werklozen die werk weigeren. Deze nieuwe voorstellen staan in het voorlopige verkiezingsprogramma van het CDA.

De veranderingen waren nodig omdat het partijbestuur onder druk van de achterban heeft afgezien van het voorstel om het minimumloon af te schaffen. Veel van de laagste cao-lonen bevinden zich boven het wettelijk minimumloon.

In de bewuste passage van het ontwerp-verkiezingsprogramma staat nu dat om de werkgelegenheid te bevorderen op de eerste plaats gedurende een aantal jaren loonkostenmatiging nodig is en in samenhang daarmee een beperking van de uitkeringen. Om voor mensen met weinig opleiding “eenvoudige arbeidsplaatsen” te scheppen, is een verlaging van de laagste loonschalen in cao's geboden. Weliswaar zijn werkgevers en werknemers hiervoor verantwoordelijk, maar, aldus het CDA, de overheid kan deze verlaging bevorderen via het selectiever toepassen van het algemeen verbindend verklaren van cao's.

Met deze passage sluit het programma aan bij een recentie notitie van CDA-minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) om cao's niet meer aan een hele bedrijfstak op te leggen als ze onvoldoende lage loonschalen bevatten. Dit betekent dat bedrijven in afwijking van de cao lagere lonen mogen betalen. Het kabinetsvoorstel hierover kan tot nu toe niet op instemming van de huidige coalitiepartner, de PvdA, rekenen.

De econoom Kolnaar, die de sociaal-economische paragraaf van het CDA-program heeft opgesteld, heeft over de nieuwe passages overlegd met De Vries en zijn collega Andriessen van economische zaken. Een verlaging van het minimumloon is daarin alleen nog aan de orde “indien dit een betekenisvolle bijdrage kan opleveren voor het scheppen van eenvoudige arbeidsplaatsen”. Verder moeten volgens het verkiezingsprogramma de mogelijkheden worden uitgebreid om bij gebrek aan arbeidservaring een werknemer voor een beperkt aantal jaren minder dan het minimumloon te betalen.

Het vervullen van eenvoudige arbeidsplaatsen moet, aldus het aangepaste CDA-program, ook worden bevorderd door een effectief sanctiebeleid tegen degenen die werk weigeren. Daartoe moeten in de WW algemene normen worden geïntroduceerd. In het programma wordt vastgesteld dat de “zware claim die het sociale zekerheidsstelsel legt op de solidariteit” niet zozeer door de hoogte van de uitkeringen wordt veroorzaakt, maar primair door de omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Het CDA-partijcongres moet zich nog over het programma uitspreken.