BUCK

In de rubriek 'In de Marge' in NRC Handelsblad van 22 december reageert FE op de televisieberichtgeving van 20 december.

De redacteur schrijft de primeur ten onrechte toe aan het NOS-Journaal. De bron was namelijk NOVA dat de hand had gelegd op de akte van dading, een geheim bedoelde overeenkomst tussen de Technische Universiteit Eindhoven en professor Buck. In die akte komt het woord 'rehabilitatie' alleen maar voor als een wens van Buck. Maar het gaat bij eerherstel niet alleen om een woord maar ook om een gevoel.

Artikel 1 van de akte luidt als volgt: “Het College betaalt bij wijze van financiële tegemoetkoming in de door Buck geleden immateriële schade, bestaande uit ondervonden aanmerkelijke smart en leed en aanzienlijke aantasting in eer en goede naam c.q. reputatie, een bedrag ad ƒ 150.000,-.”

In het daarop volgende artikel verklaart de TU Eindhoven “bij deze nadrukkelijk, dat aan het College geen bewijzen bekend zijn, op grond waarvan (terecht) gesteld zou kunnen worden, dat Buck als vervalser zou moeten worden aangemerkt.” Dit artikel is voor Buck van belang omdat de TU eerder een rapport had overgenomen waarin hij werd beschuldigd van gedrag 'grenzend aan vervalsing'.

NOVA kon na lezing van deze twee artikelen begrijpen waarom Buck deze overeenkomst als een rehabilitatie ziet. De journalist die de marge schreef begreep dat blijkbaar niet; deze noemt in één adem 'de beide geweigerde artikelen voor de Proceedings van de Koninklijke Academie van Wetenschappen'. Dat is een halve waarheid. De artikelen zijn geaccepteerd op hun wetenschappelijke inhoud. Nadat was ontdekt dat Buck na de toetsing door referenten beschuldigingen tegen een collega in de stukken had gevlochten, is de publikatie tegengehouden.

Met deze follow-up heeft de NOS niet vooral zichzelf willen rehabiliteren. NOVA (NOS/VARA) vond dat zich over Buck zoveel nieuwe feiten hebben voorgedaan dat het zinnig leek de kijker hierover te informeren opdat zij er hun beeld van Buck en de affaire over de man mee konden aanvullen.

    • Tom Kamlag
    • Hoofd Nova