DUDOK

In het artikel "Een romanticus van blonde baksteen' van redacteur Tracy Metz (NRC Handelsblad, 16 december) wordt de indruk gewekt dat het boek van uitgeverij Tirion en de tentoonstelling in het Goois Museum een gezamenlijke onderneming zouden zijn. Het zijn echter twee los van elkaar staande projecten, die toevallig synchroon liepen en goed bij elkaar aansluiten.

Gesuggereerd wordt dat de tentoonstelling "Het Palet van Dudok' pretendeert een overzichtstentoonstelling van Dudoks werk te zijn. Dat is niet het geval. Gezien het beperkte oppervlak van de tentoonstellingszaal in het museum is gekozen voor een deelaspect van zijn oeuvre, namelijk zijn kleurengebruik. Dit aspect komt wel degelijk tot uitdrukking. Verder willen wij met de tentoonstelling bijdragen aan de bewustwording van het belang van Dudok. Ondanks de Dudokstichting is er in Hilversum bitter weinig besef van dat belang. Wil dit cultureel erfgoed behouden blijven, dan is het essentieel dat dat besef er komt. In dat licht bezien zijn de onderscheidingen die Dudok ontvangen heeft ( vitrine, dat is nog geen 0,5 m) wel degelijk van belang; “'s mans bril en pijp” zijn dat niet, daarom zijn die ook niet in de tentoonstelling aanwezig.

    • M. Addink-Samplonius
    • Directeur Goois Museum