BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1994; MINIMUMLOON

1993 per maand 1994 per maand 1994 per week

bruto netto bruto netto bruto netto

23 jaar en ouder2163,20 2163,20 499,20 belastinggroep 1 1399,00 1370,00 316,00 belastinggroep 2 1602,00 1613,00 372,00 belastinggroep 3 1786,00 1802,00 415,00 belastinggroep 4 1749,00 1764,00 407,00 belastinggroep 5 1803,00 1816,00 419,00 22 jaar 1838,70 1390,00 1838,70 1405,00 424,30 324,00 21 jaar 1568,30 1212,00 1568,30 1228,00 361,90 283,00 20 jaar 1330,40 1057,00 1330,40 1070,00 307,00 247,00 19 jaar 1135,70 929,00 1135,70 940,00 262,10 217,00 18 jaar 984,30 830,00 984,30 840,00 227,00 194,00 17 jaar 854,50 744,00 854,50 754,00 197,20 174,00 16 jaar 746,30 674,00 746,30 684,00 172,20 158,00 15 jaar 649,00 608,00 649,00 618,00 149,80 143,00 Toelichting: De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 1994 niet verhoogd. Hiertoe heeft het kabinet besloten met het oog op de slechte economische vooruitzichten. Ook in het afgelopen jaar bleef de gebruikelijke aanpassing van het minimumloon en de uitkeringen aan de gemiddelde stijging van de lonen in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de gepremieerde en gesubsidieerde sector achterwege. Door belasting- en premiemaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten stijgen per 1 januari 1994 wel de netto minimumloonbedragen, met uitzondering van het netto-bedrag bij tariefgroep 1. Deze belastinggroep heeft betrekking op lonen waarop geen basisaftrek van toepassing is (tweede baan). Door de gewijzigde vormgeving van het arbeidskostenforfait in 1994 hebben deze werknemers voor dit (tweede) inkomen op minimumloonniveau geen recht meer op arbeidskostenforfait, waardoor het netto-bedrag lager uitkomt. De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen als gevolg van verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In bovenstaande opgave zijn pensioen- en Vut-premies en de nominale premies (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moet worden betaald) voor de Ziekenfondswet (ZFW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) buiten beschouwing gelaten. De netto bedragen in de tabel geven daarom alleen een globale aanduiding. Voor werknemers van 22 jaar en jonger zijn de globale netto bedragen weergegeven op basis van indeling in tariefgroep 2 (zie Tariefgroepen). De werkgever is niet wettelijk verplicht aan partieel leerplichtige jongeren het minimumloon te betalen voor de dagen waarop de leerplicht geldt.