Roodstand-faciliteit Rijk verdwijnt

AMSTERDAM, 29 DEC. Vanaf begin 1994 wordt het Rijk de mogelijkheid ontnomen 'rood' te staan bij DNB. Tot 31 december aanstaande staan het Rijk nog twee faciliteiten ten dienste om kastekorten te financieren bij DNB. Voor kortstondige liquiditeitsbehoeften kan een beroep worden gedaan op de renteloze voorschotregeling (150 miljoen gulden), voor seizoensmatige overschrijdingen kan worden getrokken op het rentedragende financieringsarrangement (circa 5,5 miljard gulden). Vanaf 1 januari dient het Rijk om kastekorten te financieren zich echter direct te wenden tot de geldmarkt. Dit is conform de bepalingen, die zijn opgenomen in het verdag van Maastricht. Een en ander vergt aanpassingen van het Rijk. Met de recente uitgifte van Dutch Treasury Certificates (DTC's), die natuurlijk niet disconteerbaar zijn bij DNB, wordt in de ontstane leemte voorzien.

Vanzelfsprekend worden ook de overige EG-landen met de nieuwe systematiek geconfronteerd. Het behoeft geen betoog dat vooral landen die een fors beroep doen op de financierings-mogelijkheden bij 'hun' centrale banken (bijvoorbeeld Italië), genoopt zijn tot forse aanpassingen.

In de verslagweek was sprake van rustige geldmarktverhoudingen. Tegenover de verkrappende werking uit hoofde van een toeneming van de bankbiljetten in omloop (+ 0,7 miljard gulden) stond een verruiming door netto-overheidsbetalingen van 1,2 miljard gulden. Omdat DNB rond het kerstweekeinde de banken tegemoet kwam met een kleinere speciale belening, overigens tegen het ongewijzigde tarief van 5,7 procent (overigens 2,9 procentpunt lager dan het beleningstarief op 2 januari 1993), bleef de besparing op het contingentsberoep beperkt tot 0,5 procent punt. Maandag was 74 procent van de contingentsperiode voorbij, terwijl 72 procent van het toelaatbare beroep was verbruikt.

Het schatkistsaldo is in de verslagweek geslonken tot 1,1 miljard gulden. In de komende week wordt een forse toeneming van het saldo verwacht, onder meer door de stortingen op de DTC-emissie, alsmede door de eindejaars belastingbetalingen. Om de verkrappende werking hiervan te compenseren verlaagt DNB in de periode 31 december - 3 januari de kasreserve met maar liefst 9,4 miljard gulden tot 15,8 miljard gulden. Hoe hoog het schatkistsaldo op 31 december uiteindelijk zal zijn, is moeilijk in te schatten. Onduidelijk is namelijk of, en in welke mate, er gebruik zal worden gemaakt van het zogenaamde kasschuifinstrument. Met dit instrument beoogt de minister van financiën de hoogte van het financieringstekort (op 31 december) te manipuleren, zodat het tekort in een bepaald jaar zo veel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de regeringsdoelstellingen. Bron: Economisch Bureau ING Bank