Rijk onderzoekt betwiste nota's van wethouders

AMSTERDAM, 29 DEC. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) gaat een onderzoek instellen naar mogelijke onrechtmatigheden in declaraties van wethouders van Haarlemmermeer.

De Graaff-Nauta neemt geen genoegen met de resultaten van de naspeuringen die de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft gedaan. De staatssecretaris heeft de gemeente een brief gestuurd waarin zij alle bescheiden opvraagt over deze kwestie.

Nadat onduidelijkheid was gerezen over de richtlijnen voor onkostenvergoedingen van het gemeentebestuur, had de gemeenteraad van Haarlemmermeer eerder dit jaar een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van wethouders. De raad kwam daarbij tot de slotsom dat individuele wethouders niet laakbaar hadden gehandeld. Wel meende zij dat de richtlijnen onduidelijk waren. Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben deze conclusies onderschreven.

De staatssecretaris vraagt in haar brief nu om aanvullende informatie, omdat “handhaving van de integriteit noodzakelijk is voor het behoud van een onkreukbaar, betrouwbaar en zorgvuldig openbaar bestuur”. Een woordvoerder van het ministerie vindt "onderzoek' een te groot woord voor de verzameling van gegevens waartoe de staatssecretaris nu opdracht heeft gegeven. Volgens haar acht de staatssecretaris zich onvoldoende geïnformeerd door het onderzoek van de gemeente en de brief van gedeputeerde staten.

“Een scheiding tussen "zuiver zakelijke kosten' en kosten die onder de algemene onkostenvergoeding vallen, zoals het college van gedeputeerde staten doet, is niet juist”, zo schrijft de staatssecretaris. “De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor kosten die de wethouder maakt ter vervulling van zijn ambt.” Voorts schrijft zij: “Een en ander betekent dat, met uitzondering van de reis- en verblijfkosten, naast het verstrekken van een vaste onkostenvergoeding, geen kosten meer op declaratiebasis kunnen worden vergoed.”

De gemeente Haarlemmermeer denkt dat de minister alleen informatie wil verzamelen om de richtlijn voor onkostendeclaraties te verhelderen, volgens een woordvoerder, “al is haar brief niet helemaal duidelijk”.

Het ministerie gaf in het najaar van 1992 een nieuwe richtlijn uit, die in Haarlemmermeer tot veel verwarring leidde. Het was duidelijk dat de gemeente eigen richtlijnen hanteerde, “zonder wettelijke dekking”, aldus de woordvoerder. Nadat het onderzoek dit jaar was afgerond, spitste de kwestie zich toe op de vraag of ook de onterechte declaraties (en eventueel onterecht nièt ingediende declaraties) uit 1992 moesten worden verrekend.

De PvdA meende als enige fractie in het college van wel. De andere partijen vonden dat praktisch onmogelijk en voelden zich door de houding van de PvdA in hun integriteit aangetast. In november dit jaar moest PvdA-wethouder Hofkamp hierom aftreden.