Protest tegen extra informatie fiscus

DEN HAAG, 29 DEC. Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV) heeft er bij staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) op aangedrongen bedrijven niet te verplichten zogenoemde standjaardjaarstukken bij hun jaarlijkse aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting in te vullen. Volgens het KNOV gaat het hierbij om honderden extra vragen, die opnieuw de administratieve lastendruk voor de bedrijven verzwaren.

In een brief aan de staatssecretaris wijst KNOV-voorzitter Kamminga erop dat administratieve verplichtingen de bedrijven per jaar al zo'n 8 miljard gulden kosten. De introductie van standaardjaarstukken zou deze last per bedrijf nog eens met enige honderden tot ruim duizend gulden per jaar verzwaren. Vooral het midden- en kleinbedrijf zou hierdoor “onevenredig zwaar” worden getroffen, aldus Kamminga.

Een woordvoerder van het ministerie van financiën zei vanochtend in een reactie dat het niet om honderden vragen gaat, maar om 27. Over de kosten die de standaardjaarstukken zouden vergen kon hij geen schatting maken. Wel wees hij erop dat bedrijven over het algemeen over een geautomiseerde boekhouding beschikken. De introductie van de standaardjaarstukken zou een eenmalige aanschaf van nieuwe software vergen.

In zijn brief aan Van Amelsvoort dringt Kamminga erop aan de invulling van de standaardjaarstukken niet als een wettelijke verplichting in te voeren, maar slechts op vrijwillige basis. Bedrijven die de vragen beantwoorden zouden daarvoor een “redelijke vergoeding” moeten ontvangen. De woordvoerder van financiën liet weten dat van zo'n tegemoetkoming geen sprake kan zijn.

Het ministerie is met de werkgeversorganisaties KNOV en NCOV in overleg getreden over de standaardjaarstukken. Over een datum wanneer de regeling moet ingaan, zijn nog geen afspraken gemaakt. De woordvoerder van het departement wees erop dat het om gegevens gaat die bedrijven over het algemeen toch al aan de belastingdienst moeten leveren. De standaardisering heeft tot doel dat de belastingdienst fraude sneller kan bestrijden.

Naar schatting van Financiën zal ongeveer 90 procent van de bedrijven met de standaardjaarstukken te maken krijgen. Op vrijwillige basis vult sinds dit jaar al een aantal bedrijven deze vragen in. Het overleg van Financiën met de werkgevers gaat over de mogelijkheid een ontheffing te krijgen. Dit laatste zal in principe gelden voor kleine bedrijven met marginale winsten.