VVD wil lager minimumloon wel handhaven

DEN HAAG, 28 DEC. De VVD wil haar verkiezingsprogramma op het punt van het minimumloon matigen. Het voorstel om de wettelijke vastlegging van het minimumloon te schrappen zou moeten worden vervangen door een verlaging van dat loon.

Dit stelt de commissie voor die het programma heeft geschreven. Door de achterban zijn nogal wat bezwaren tegen het schrappen ingebracht. Er is onder meer op gewezen dat het schrappen door internationale verdragen wel eens onmogelijk zou kunnen zijn. Andere afdelingen vinden afschaffing van het minimumloon sociaal ongewenst.

Eerder zwakte het CDA, dat een soortgelijke maatregel had voorgesteld, haar verkiezingsprogramma op dit punt af nadat een groot aantal afdelingen bezwaar had aangetekend. Met welk percentage de VVD het minimumloon wil verlagen is nog onduidelijk. De verlaging moet groot genoeg zijn om een substantiële groei van de werkgelegenheid te bewerkstelligen, vindt de commissie.

Behalve over het minimumloon worden tijdens de ledenvergadering van 21 en 22 januari, waar het VVD-verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, discussies verwacht over het referendum en een vorm van tolheffing (roadpricing) voor automobilisten in de Randstad.

Hoewel de programmacommissie een volksraadpleging heeft voorgesteld om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen, heeft de VVD-fractie zich al tegen zo'n referendum uitgesproken. Dat bleek tijdens het debat over staatkundige vernieuwing. Ondanks allerlei amendementen handhaaft de commissie echter haar voorkeur voor een volksraadpleging.

De tolheffing in de Randstad is een beladen voorstel. Het tweede kabinet-Lubbers viel in 1989 doordat de VVD-fractie weigerde mee te werken aan het duurder maken van woon-werkverkeer (beperking van het reiskostenforfait). Tegen de tolheffing zijn tal van bezwaren ingebracht door diverse afdelingen. Zo zou het effect van tolheffing op het rijgedrag te klein zijn en het openbaar vervoer nog niet voldoende alternatief bieden.