Koe zonder merk bij voorbaat verdacht

Eindelijk ligt er een conceptregeling op tafel voor gewetensbezwaarden tegen het oormerken van runderen. Maar volgens natuurboer De Groot te Grou is het geen beste. Want ongemerkte beesten worden bij voorbaat om bureaucratische redenen verdacht verklaard.

De boeren die gewetensbezwaar hebben tegen het oormerken van runderen worden momenteel zwaar onder vuur genomen door zowel de Gezondheidsdiensten voor Dieren en de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, als het Landbouwschap en het ministerie van landbouw.

De werkwijze die de gewetensbezwaarden op dit moment op hun bedrijven toepassen is de volgende. Pasgeboren kalveren worden aangemeld bij de centrale computer in Arnhem. Zo worden geslacht, vader, moeder, ras, kleur en geboortedatum geregistreerd. Na verloop van enige tijd krijgt men een schets toegestuurd. Deze moet men zelf intekenen (bonte vlekken). Om deze reden houden wij geen eenkleurige dieren. Op eigen initiatief fotograferen de gewetensbezwaarden hun dieren ook nog. Het oormerk wordt los bewaard en bij afvoer van het bedrijf wordt dit aangebracht door een deskundige. Tevens geeft het oormerk een levensnummer dat ook weer op de schets staat vermeld. Met deze situatie valt te leven.

Deze oplossing is eerder voorgesteld door de VVD, D66 en de PvdA als regeling voor de gewetensbezwaarden. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar het runderpaspoort (schets/foto met levensnummer). Maar helaas is een dergelijke regeling op dt moment niet haalbaar. Men kan zich de vraag stellen wat de rol is van het CDA, want met name die partij heeft landelijk gezien een monopoliepositie wat betreft de landbouw. Topmensen uit CDA-kringen hebben functies in alle belangrijke landbouworganen, zoals bijvoorbeeld de Rabobank, die een groot gedeelte van de agrarische sector financiert, en het Landbouwschap. Met andere woorden de CDA-invloed grijpt als een octopus in verschillende organisaties.

In een commissievergadering van de Tweede Kamer is in maart een motie van de PvdA aangenomen. Deze hield in dat er een regeling moest worden getroffen voor gewetensbezwaarden. Nu, pas na negen maanden ligt er een concept-regeling die zoals werd verwacht, voor de veehouders weinig goeds inhoudt. De gewetensbezwaarden zullen deze regeling in een bezwarenprocedure dan ook massaal afwijzen.

Deze regeling houdt onder meer in dat alle dieren die het bedrijf verlaten in een verzegelde vee-auto rechtstreeks naar het slachthuis moeten worden afgevoerd. Verder moeten alle pasgeboren kalveren worden aangehouden (wie praat er ook al weer over mestoverschotten?). Dieren van gewetensbezwaarden worden verdacht verklaard, niet op medische gronden, maar uit bureaucratische motieven. De dieren worden tot illegalen gedegradeerd en van kalf tot koe ter dood veroordeeld zonder enig mededogen.

De overheid handelt bureaucratisch en bepaalt op die manier welke houding iedere burger moet ten opzichte van zijn natuurlijke omgeving moet aannemen. Daarmee grijpt zij op nietsontziende manier in op de waarden en belevingswereld van sommige burgers. Voor totalitaire regimes is dit heel gewoon, maar niet voor een democratisch land dat verscheidenheid binnen de samenleving pretendeert te beschermen.

In een democratische samenleving verwacht men dat de individuele burger zelf een ethische afweging maakt en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Dit betekent dat een burger, die gedwongen wordt tot burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat hij zich na zorgvuldige afweging op zijn geweten beroept, recht heeft op een behandeling op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Aangezien er thans nog geen officiele regeling van kracht is voor het oormerken, vindt de Gezondheidsdienst Noord-Nederland het nodig om de gewetensbezwaarden geen nieuwe oormerken meer te verstrekken. Hierdoor kan ook de stamboekregistratie van de runderen niet worden gedaan en worden de dieren beschouwd als van onbekende herkomst. Deze dieren wacht alleen nog het lot van het slachthuis en kunnen niet voor fokkerij-doeleinden worden verkocht.

Bij acceptatie van de voorgestelde concept-regeling zullen waarschijnlijk weinig bedrijven de veldslag overleven. Ook zij die het natuurvriendelijk boeren hoog in het vaandel dragen. Mensen die hun dieren graag in hun waarde laten, de horens niet verwijderen, in harmonie met de natuur hun bedrijf uitoefenen door bloemen en weidevogels de ruimte te geven op hun weilanden, zullen diep worden getroffen.

De Tweede Kamer kan er voor zorgen dat de voorgestelde regeling wordt gewijzigd. Dit is de strohalm waar de gewetensbezwaarden zich aan vastklampen. Men mag hopen dat het gezond verstand zegeviert over de schizofrenie van de bureaucraten!

    • Thom de Groot