Indologen

In zijn brief aan NRC Handelsblad, gepubliceerd in uw boekenbijlage van 11 december 1993, schetst L.C.M. Jaquet een beeld van de Nederlandse koloniale politiek dat wel heel ver van de toenmalige realiteit afstaat.

Een tweetal opmerkingen naar aanleiding van zijn brief:

1. Het binnenlands bestuur was er op gericht de bestaande feodale verhoudingen te bestendigen. Ondanks het toelaten van bepaalde moderne Westerse techniek in randgebieden zoals de gezondheidszorg, probeerde het bestuur het Ancien Regime te handhaven. Alle werkelijke verworvenheden van de Westerse verlichting, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, enzovoorts, werden onderdrukt. Jaquets stelling, dat de aanvaarding en toepassing van Westerse normen door Indonesie in de ogen van Nederland een voorwaarde was voor de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesie maar dat dat politiek onmogelijk bleek te realiseren, komt dan ook cynisch en niet moreel gefundeerd over.

2. Mijns inziens kwam het beleid van minister Pronk ten aanzien van Indonesie voort uit een gevoel van verbondenheid met de marxistische beweging in voormalig Portugees Timor en had het weinig van doen met een voortzetting van een imaginair 'ethisch' beleid.

    • J.M. Vroom