'Frankrijk kan zich zelf geen wapenindustrie permitteren'

PARIJS, 22 DEC. De tijd van Frankrijks autarkie op het gebied van de wapenproduktie is voorbij. Volgens het Commissariat général du Plan moeten de Franse strijdkrachten zich openstellen voor aankopen in het buitenland. Voor de wapenindustrie zijn specialisatie en samenwerking met Europese partners geboden. Zelfvoorziening op wapengebied is niet meer te betalen.

Een gisteren verschenen rapport van het planbureau erkent dat een complete eigen wapenindustrie “een instrument van soevereiniteit is, een geducht politiek middel in de handen van een regering die een onafhankelijk buitenlands beleid wil voeren. De budgettaire realiteit noopt echter tot een totale herbezinning van het concept van de onafhankelijkheid. Voor militair materieel wil dat zeggen “rationaliseren van de uitgaven en vermijden dat te veel nieuwe programmas op stapel worden gezet”.

De Franse wapenindustrie geeft werk aan 330.000 mensen. De laatste tien jaar zijn in deze sector al 80.000 banen verloren gegaan. In het gunstigste scenario worden nog eens 58.000 arbeidsplaatsen overbodig, in het slechtste geval moeten tussen nu en 1997 nog eens 132.000 banen weg. De aantallen hangen af van de negatieve, respectievelijk op den duur weer licht positieve groei van de materieeluitgaven in binnen- en buitenland.

De visie van het planbureau is niet onomstreden. In het dagblad Libération van vandaag wijst een hoge functionaris belast met materieelbeleid bij defensie erop dat de uitgaven voor defensie-materieel in de begroting '94 met 5,7 procent stijgen. Dat is meer dan men mocht verwachten toen het rapport werd opgesteld. De betrokken functionaris, Henri Conze, mikt meer op stabilisering van de werkgelegenheid in de defensie-industrie.

Volgens het rapport zou Frankrijk er goed aan doen vast te stellen wat essentiële speerpunten in haar defensieproduktie zijn en zich daar op te concentreren. Genoemd wordt onder meer de nucleaire defensietechnologie. Op Defensie is men al begonnen de diverse soorten bewapening te inventariseren. Met Duitsland gaat men al systematisch na waar samenwerking mogelijk is.

Het planbureau waarschuwt voor de omschakelingsproblemen die opdoemen voor de niet te handhaven soorten defensie-industrie. Tegelijkertijd is de mate van onveiligheid in de wereld zo, dat men op alle eventualiteiten voorbereid moet blijven. Het eens verwachte vredesdividend zou een illusie kunnen blijken te zijn. Dat vraagt een flexibele bewapening. Die is alleen te betalen in nauwe samenwerking met de Europese partners, is de strekking van het rapport, dat een trendbreuk betekent in de Franse militaire traditie.

    • Marc Chavannes