Eerste Kamer toch akkoord met schrappen van inflatiecorrectie

DEN HAAG, 22 DEC. Een meerderheid van de Senaat gaat akkoord met het schrappen van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting. Dat bleek vandaag tijdens de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer.

De fracties van met name CDA en VVD hebben felle kritiek op de maatregel omdat belastingbetalers eerder in een hoger tarief vallen. Minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) onderstreepten dat de opbrengst van het schrappen van de inflatiecorrectie, ongeveer 1,4 miljard gulden, wordt gebruikt voor het werkgelegenheidsbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld het arbeidskostenforfait, het bedrag waarover mensen met een baan geen belasting betalen, verhoogd.

Tijdens het debat werd duidelijk dat minister Kok niet met het machtswoord hoefde te dreigen. Verwacht wordt dat de VVD-fractie en hooguit een paar CDA-senatoren tegen het schrappen van de inflatiecorrectie een protest-stem zullen uitbrengen. Deze stemverhouding wordt ook verwacht bij de verhoging van het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren.

Kok verzette zich fel tegen de kritiek die senator Boorsma (CDA) had geuit op het 'tandje-minder'-beleid. Het kabinet bezuinigt volgend jaar ongeveer 3,5 miljard gulden te weinig om het financieringstekort terug te brengen naar 3,25 procent van het nationaal inkomen. Volgens Kok zouden de extra bezuinigingen van 3,25 miljard gulden een ongunstig effect hebben op de ontwikkeling werkgelegenheid. De fracties van CDA en VVD vinden dat het kabinet had moeten vasthouden aan de afspraken van het regeerakkoord.

Boorsma zei gisteren dat het kabinet minder bezuinigt met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. “Ik zeil met mooi èn met slecht weer”, zei Kok. De minister van financiën verwees naar de situatie in België en Duitsland waar het tekort fors stijgt. In Nederland loopt het tekort volgend jaar van 3,75 naar 3,9 procent. Kok zei dat een volgend kabinet de begrippen financieringstekort en collectieve lastendruk (som van belastingen en sociale premies) moet her-definiëren. De CDA- en VVD-fractie hadden kritiek geuit op de huidige methode van berekening.

De belastingmeevaller van dit jaar van ongeveer 1,5 miljard zal “zeer waarschijnlijk” geen structureel karakter hebben, aldus Kok. De belastinginkomsten vallen voor de overheid mee omdat de belastingdienst efficiënter werkt; het geld wordt sneller geïnd.

Staatssecretaris Van Amelsvoort verwierp de kritiek die de senatoren Boorsma en Stevens (CDA) hadden geuit op het voornemen van het kabinet om fiscale constructies te beperken waarbij vermogende mensen geld lenen op onderpand van effecten. De rente op de lening mag worden afgetrokken van de belasting en leidt er in veel gevallen toe dat er weinig of geen belasting wordt betaald.

In een gezamenlijke motie van de CDA- en PvdA-fractie in de Tweede Kamer wordt het kabinet opgeroepen om paal en perk te stellen aan deze praktijk. Staatssecretaris Van Amelsvoort is het daarmee eens. De opbrengst wordt gebruikt om de druk van de vermogensbelasting te verminderen. Volgens Stevens valt de reikwijdte van de motie niet te overzien en leidt het tot onzekerheid.