Senaat wil behoud inflatiecorrectie

PAG.17 VRAAGGESPREK BOORSMA

DEN HAAG, 21 DEC. Een meerderheid van CDA en VVD in de senaat wijst het schrappen van de inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting van de hand. De fracties dreigen hierdoor in aanvaring te komen met het kabinet, maar senator Boorsma (CDA) zei dat zijn fractie zich zal neerleggen bij een eventueel machtswoord van het kabinet. Dat bleek vanmorgen bij de algemene financiële beschouwingen in de senaat.

De senaat heeft vorig jaar een motie aangenomen waarbij de regering werd verzocht politiek gevoelige onderwerpen, zoals de inflatiecorrectie, in een apart wetsontwerp te presenteren. De regering heeft dit verzoek niet gehonoreerd en ervoor gekozen “om wetswijzigingen in één voorstel te persen die politiek soms gevoelig en omstreden waren en fiscaal weinig samenhang vertonen”, zei Boorsma, indiener van de motie.

Omdat de belastingschijven volgend jaar niet worden gecorrigeerd voor de inflatie komen belastingbetalers eerder in hogere tarieven terecht. “Vooral de middeninkomens betalen het gelag”, concludeerde senator Hilarides (VVD).

CDA, VVD en D66 hekelen de berekeningsmethode die ten grondslag ligt aan de verhoging van het huurwaardeforfait. “De Eerste Kamer heeft soms gelijk, maar het kabinet krijgt gelijk”, zegt Boorsma in een vraaggesprek met deze krant. Maar “met machtsmiddelen, niet op basis van argumenten. Dat is onze ervaring van de afgelopen jaren. Misschien wordt die deze week bevestigd.”

PvdA en D66 gaan akkoord met het 'tandje-minder'-beleid van minister Kok. De minister van financiën laat de afspraak over het financieringstekort volgend jaar los. De extra bezuinigingen van 3,5 miljard gulden, die nodig zouden zijn om het tekort terug te brengen naar 3,25 procent, zouden slecht zijn voor de werkgelegenheid. Het financieringstekort komt nu uit op 3,9 procent. Volgens Boorsma is “de druk van de verkiezingsvooruitzichten” voor Kok als partijleider “te zwaar geweest om vast de houden aan de taakstelling”.

Ook de VVD wil dat het kabinet vasthoudt aan de afspraak van het regeerakkoord. Woordvoerder Hilarides zei verder dat het financieringstekort volgend jaar niet uitkomt op 3,9 procent, maar op ruim 5,0 procent. De VVD-senator corrigeert voor boekhoudkundige trucs die door het kabinet zijn doorgevoerd. De CDA-fractie onderschrijft de VVD-berekening.

Pag.20: Lof voor stringent beleid KokHet kabinet wil zo het verschil tussen loon en sociale uitkering vergroten.

De regeringsfracties van CDA en PvdA gaven het groene licht aan het belastingplan van het kabinet. De VVD uitte felle kritiek op de verhoging van de diesel- (8 cent per liter) en benzine-accijns (11 cent per liter). Volgens Hilarides worden de verhogingen “voor een belangrijk deel afgewenteld” en hebben ze “een negatieve invloed op de werkgelegenheid”.

PvdA en D66 spraken zich uit voor het voeren van een zogeheten structureel begrotingsbeleid in de volgende kabinetsperiode. Hierbij worden de overheidsuitgaven niet ieder jaar afgestemd op de inkomsten, maar op de verwachte gemiddelde economische groei en de daaruit voortvloeiende gemiddelde inkomsten voor een periode van bijvoorbeeld vier jaar. Senator Schuyer (D66) vroeg aan minister Kok of de extra bezuinigingen van 25 miljard gulden, zoals prof. De Kam die onlangs heeft berekend voor de periode 1994-1998, een belemmering zijn voor het voeren van een trendmatig begrotingsbeleid.

Morgen reageren minister Kok en staatsecretaris Van Amelsvoort op het betoog van de senatoren.