Minister Dales: nevenfuncties bij politie openbaar

DEN HAAG, 21 DEC. Minister Dales (binnenlandse zaken) stemt in met het openbaar maken van nevenfuncties van hoge politiefunctionarissen. Ook zal ze “strikt de hand houden” aan de criteria die gelden voor nevenfuncties van politiemensen.

Dales zegde dit gisteren toe aan de Tweede Kamer. Het Kamerlid Wiebenga (VVD) had hierom gevraagd op grond van berichten over commerciële nevenwerkzaamheden in de top van het Amsterdamse politiekorps en bij de stichting Transpol die wordt bestuurd door de korpschefs Nordholt (Amsterdam), Hessing (Rotterdam) en Brand (Den Haag). Dales liet eerder weten dat zij dergelijk commercieel nevenwerk van de politie ongeoorloofd vindt.

Wiebenga en zijn collega Kohnstamm (D66) hadden ernstige kritiek op de leiding van de Amsterdamse politie, die commerciële activiteiten voortzette nadat ze vorig jaar werden afgekeurd door Dales en burgemeester Van Thijn. “Men trekt zich niets aan van de burgemeester en creëert een eigen koninkrijkje”, aldus Wiebenga. “De maat is nu wel vol.”

Volgens Kohnstamm staat de integriteit van de politie door de “onvoldoende ingetoomde koopmansgeest” in Amsterdam ter discussie. Hij noemde de houding van de hoofdstedelijke korpsleiding “levensgevaarlijk” en schetste het toekomstbeeld van een Amsterdamse politie die mensen “via 06-11 (één gulden per minuut)” een “offerte” aanbiedt.

Dales doet momenteel een onderzoek naar de exacte gang van zaken bij het Amsterdamse korps en de stichting Transpol. De Kamer zal daarover volgend jaar debatteren. Wiebenga meent dat eventueel “disciplinaire maatregelen” moeten worden genomen.

De Tweede Kamer blijft ernstig ontevreden over de prestaties van de politie bij het wegnemen van gevoelens van onveiligheid bij de burger, zo bleek gisteren. Het Kamerlid Van der Heijden (CDA) hield de bewindslieden Dales en Hirsch Ballin (justitie) voor dat het “bedrijfsresultaat” van de politie “slecht” is, hoewel er in deze kabinetsperiode circa een miljard gulden extra voor werd uitgetrokken. Volgens het CDA-Kamerlid zit het probleem er vooral in dat de politie de haar extra beschikbaar gestelde middelen onjuist aanwendt door meer oog te hebben voor de aanschaf van duur materiaal in plaats van meer agenten op straat. Voor Van der Heijden staat het daarom nog niet vast dat er meer geld voor de politie moet worden uitgetrokken. “In het bedrijfsleven zegt men ook niet: omdat de prestaties zo achterblijven moeten er extra mensen bij”, aldus Van der Heijden.

De andere grote fracties in de Kamer, die ook ontevreden zijn over het werk van de politie, menen echter dat er meer agenten op straat bij moeten. Wiebenga (VVD) sprak van tienduizend extra agenten. Kohnstamm (D66) en Stoffelen (PvdA) sloten zich bij die gedachte aan zonder getallen te noemen. Stoffelen toonde zich als enige woordvoerder uitermate tevreden over de politie. Volgens hem laat de doorgevoerde reorganisatie - de omzetting van rijks- en gemeentepolitie in 25 regiokorpsen - nu al zien dat dit gunstige resultaten oplevert.

Dales en Hirsch Ballin stelden dat de oplossing van de problemen niet moet worden gezocht in meer agenten. Zij menen dat de realisatie van de reorganisatie, die formeel nog niet is voltooid, vanzelf tot meer prestaties zal leiden. Kamerleden van alle partijen, behalve de PvdA, reageerden vol scepsis. “De ministers hebben de houding: het komt wel goed, gaat u gerust slapen”, aldus Van den Berg (SGP). “Dit is een wel erg luchthartige benadering.”