Uitbreiding kost 30 miljard; Kabinet kiest voor vijfde baan Schiphol

DEN HAAG, 18 DEC. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Onderdeel van het kabinetsbesluit is de aanleg van de omstreden vijfde baan. Tot 2015 kost het plan dertig miljard gulden.

Volgens minister Alders (milieu) zullen de investeringen leiden tot “een verbetering van het leefmilieu”.

Alders zei dit op een persconferentie met minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) waarbij de drie bewindslieden een toelichting gaven op het kabinetsbesluit. Ze onderstreepten dat “het beste banenplan” van Nederland niet ten koste gaat van het leefmilieu.

De Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu hekelen deze opvatting. Volgens Milieudefensie is de uitbreiding van Schiphol “een ramp voor het milieu”. Het kabinetsbesluit betekent een forse toename van de kans op een nieuwe Bijlmerramp, waarschuwt Natuur en Milieu. Ook de “geluidsterreur” zal erger zijn dan het kabinet voorspiegelt, meent de milieu-organisatie.

Luchthaven Schiphol noemt het kabinetsbesluit “uniek en afgewogen”. Uniek gezien de samenwerking met onder meer de overheid, de KLM, de provincie en de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam. Afgewogen omdat de luchthaven voldoende mogelijkheden zal hebben uit te groeien tot een van de vier tot zes mainports van Europa, zonder dat dit ten koste zou gaan van het leefklimaat in de omgeving.

Volgens de gemeente Aalsmeer wordt deze dubbele doelstelling niet gehaald. Zowel het vlieglawaai als het aantal “geluidbelaste woningen” verdubbelt, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Het kabinetsbesluit heeft voor Aalsmeer de consequentie dat er geen nieuwbouw van enige betekenis mag plaatsvinden.” De gemeente Haarlemmermeer wil dat er “bijzondere maatregelen” worden genomen om de negatieve milieu-effecten te compenseren die de aanleg van de vijfde parallelle baan met zich meebrengt. Beide gemeenten willen, met steun van de provincie Noord-Holland, extra aandacht voor de veiligsheidsnormen en de groenvoorziening.

De nieuwe vijfde start- en landingsbaan komt ten westen parallel aan de Zwanenburgbaan te liggen en moet in 2003 in gebruik worden genomen. Tot die tijd zal de Zwanenburgbaan ook vanuit het zuiden worden gebruikt en zal de Kaagbaan worden verlengd. Schiphol draagt ongeveer zeven miljard gulden bij aan het totale bedrag dat voor de uitbreiding nodig is. De investering van Schiphol wordt volgens minister Maij vooral gebruikt om de banen aan te passen. De nieuwe Zwanenburgbaan gaat ongeveer een half miljard gulden kosten.

Pag.3: Kabinet stelt cijfers over groei iets bij

Voor infrastructurele werken heeft het kabinet zo'n zeventien miljard gulden uitgetrokken. Daarbij ligt het accent op voorzieningen voor het openbaar vervoer. Voor aanleg van de hoge-snelheidsspoorlijnen gaat het om 9,2 miljard, voor openbaar vervoer in de regio (metro) 2,2 miljard en voor overige spoorverbindingen 3,25 miljard gulden. Voor verbetering van het wegennet is 2,8 miljard nodig.

Om beide doelstellingen, groei en milieu, te verwezenlijken, neemt het kabinet genoegen met iets lagere ambities dan die in het aanvankelijke Plan van Aanpak voor Schiphol stonden vermeld. In de eerdere plannen werd nog gesproken van een groei van het aantal passagiers op Schiphol van 20 miljoen nu naar zo'n 50 miljoen in 2015. Dat is bijgesteld tot 40 miljoen. Van Rooy schat dat de werkgelegenheid op Schiphol in de planperiode met ongeveer 55.000 zal toenemen tot 125.000. De staatssecretaris onderstreepte dat het met name gaat om banen “voor de onderkant van de arbeidsmarkt”.

In de komende vijf jaar zullen in elk geval veertig woningen moeten worden gesloopt in de gemeente Haarlemmermeer. Zij liggen binnen het risico-gebied en/of de grenswaarden voor geluidhinder worden er overschreden. Niet uitgesloten is dat tot 2015 ongeveer 450 woningen moeten worden gesloopt. Elke vijf jaar zal het kabinet de ontwikkelingen bespreken en zonodig de plannen bijstellen.