Medevoogdijschap bij samenwonen over kind van partner mogelijk

DEN HAAG, 18 DEC. Ongehuwd samenwonenden kunnen de medevoogdij krijgen over een minderjarig kind van de partner. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) dat dit mogelijk maakt.

Gezamenlijk gezag over kinderen is nu voorbehouden aan gehuwden en aan niet-gehuwden voorzover deze laatste een afstammingsrelatie hebben met het kind. In andere gevallen is gezamenlijke uitoefening van het gezag over een kind niet mogelijk, ook niet als er in feite sprake is van gezamenlijke verzorging en opvoeding. De partner die geen afstammingsrelatie heeft met het kind dat hij samen met de ouder opvoedt, heeft geen juridische relatie met het kind. Onder omstandigheden is het gezinsleven dat deze partner met het kind heeft onvoldoende beschermd, bijvoorbeeld wanneer de ouder komt te overlijden of wanneer de partners uit elkaar gaan. De partner komt in die gevallen nu niet in aanmerking voor toekenning van het gezag over het kind. Bij overlijden van de met gezag beklede ouder, wordt de medevoogd automatisch voogd.

In het wetsvoorstel is gekozen voor de term medevoogdij omdat er sprake is van gezag dat wordt uitgeoefend door een derde. Medevoogdij is mogelijk samen met de ouder die alleen het gezag heeft over het kind. Hebben ouders het gezamenlijk gezag over hun kind, dan is medevoogdij niet mogelijk. Voorwaarde voor toekenning is dus het bestaan van eenhoofdig gezag. De voorgestelde wijzigingen laten het afstammingsrecht onverlet. De begrippen vader en moeder in het familierecht blijven gereserveerd voor degenen van wie het kind afstamt.

Zowel de met het gezag belaste ouder als de medevoogd kan de rechter vragen de medevoogdij te beëindigen. In beginsel herleeft dan het eenhoofdige gezag van de ouder. In bijzondere omstandigheden kan de medevoogd in plaats van de ouder met het gezag worden belast.

Het wetsvoorstel voorziet ook in gezamenlijke voogdij. In de huidige situatie kan voogdij slechts door één persoon worden uitgeoefend, ook als de voogd het kind samen met een ander verzorgt en opvoedt. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat twee voogden worden aangewezen die het kind samen verzorgen en opvoeden. Zij hebben dezelfde rechten en plichten.